Bu sayt sizin üçün xeyir-dualıdırmı?Nəticələr

Dulusçunun evində

Yeremiya 18:1-11

Mətnin tarixi mənası

Yeremiya dulusçunun dəqiq planı olduğunu görüb. Dulusçu qaba xüsusi forma vermək üçün bacarıqlı əllərindən və müxtəlif alətlərdən istifadə edirdi.Qab dulusçunun nəzərdə tutulmuş məqsədinə xidmət etməlidir.

Dulusçu gili seçir, gil – dulusçunu yox.
Dulusçu ona lazım olan gili seçir.
Dulusçu forma vermək üçün təzyiqdən istifadə edir.
Ulu Dulusçunun bizim hər birimiz üçün planı var (Yeremiya 1:18; 2:11).

Yeremiya Allahı Dulusçu kimi, lakin İsraili – Onun gili (palçığı) kimi görüb.
Allahın İsrail üçün planı var idi.
Allah çoxlu xeyir-dua göndərərək, İsrailə xüsusi forma verirdi.

 

Mətnin Ruhani mənası

1. Dulusçu gil tapır.

- Məzmur 39:3-4.

- Başqaları  üçün biz adi çirkli gil (palçıq) idik, lakin Allah qab(dibçək) gördü.

- Biz Allahı  seçmədik, Allah bizi seçdi!

- 1Korinflilərə  6:9-11.

2. Dulusçu gili (palçığı) su ilə qarışdırır ki, ilk xüsusi formanı  versin.

- Efeslilərə  5:26.

- Qalatiyalılara 4:19

- Filipililərə 3:10.

- Romalılara 8:29;12:2.

3. Dulusçu qabın gələcəkdə  sınmaması üçün öz ayaqları  ilə bütün xırda hava boşluqlarını  çıxarır.

- Efeslilərə 1:20-22.

- məsihçidə “axan”

4. Dulusçu gilə  axırıncı formanı vermək  üçün onu hərlənən dairənin üstünə qoyur.

- Hərlənən dairə döndərilir.

- Hərlənən dairənin üstündə nə qədər lazımdır, o qədər də qalmalıdır.

-Dulusçu hələ də Öz barmaqları ilə yabançı hissələri təmizləyir (1Peter 5:6).

5. Dulusçu qabı  günəşin (günün) altında qurudur.


- Bu proses vacibdir, lakin son deyil. Əgər dulusçu bununla kifayətlənsə idi, qab geniş  istifadə üçün tətbiq edilməzdi. Dulusçunun planı daha dərin və uzaqgörən idi.

6. Dulusçu qabı  oda (peçə) qoyur.

a. Alov bütün zibili yandırır(məhv edir).

b. Bu prosesdən sonra qab daha davamlı olur.

v. 1Peter 4:12-14.

7. Dulusçu qabı  bəzəyir.


Qab təkcə yaxşı deyil, həm də qəşəng olmalıdır. (Romalılara 12:2).

Q.Ceyms Sperdjen yazıb:

İş – bu sizin şəxsi seçiminizdir; xidmət etmək Məsihin çağırışının ardınca getməkdir. İşdə siz alırsınız, amma xidmət etdikdə siz verəcəksiniz. İşdə siz verirsiniz ki, əvəzində nəsə alasınız, lakin xidmət etdikdə sizə veriləni (ənamı) verirsiniz. İş sizin qabiliyyətinizdən asılıdır, lakin xidmət etmək sizin Allaha xidmət etmək hazırlığınızdan asılıdır. 

İşin yaxşı yerinə yetirilməsi sizə tərif gətirir, lakin xidməti yaxşı yerinə yetirdikdə Məsihə şərəf gətirir.

Bu xidmət bizim Rəbbimiz və Xilaskarımız İsa Məsihin izzətlənməsi üçündür!

Siz materialın bu səhifəsinin surətini çıxara və istifadə edə  bilərsiniz, ancaq bir şərtlə ki, bizim xidmətimizə görə  Ataya dua edəcəksiniz və tərkibini dəyişməyəcəksiniz. Biz də həmçinin sizin dinləyicilərinizə və oxucularınıza bu materialı haradan aldığınızı bildirməyinizi sizə təklif edirik: www.proword.eu - “Allahın Sözünü Elan Etmək!” xidmətinin səhifəsi internetdə (Bibliya Tədrisi üzrə BUM-un Beynəlxalq Xidməti).