Този сайт благословение ли е за вас?Резултати

Покана от апостол Павел

За да ни насърчи да живеем добър живот, апостол Павел (на базата на Ефесяни 5) ни кани на следните места:

1. Храмът (Ефес. 5, 1-7)

В храма апостолът ни напомня за жертвата, която Господ Исус направи за нас. Грехът е отвратителен и зловонен в Божиите ноздри (Ис. 3, 24).

Ако ходим в любов, животът ни ще бъде жива жертва (Римл. 12, 1-2; Фил. 2, 17), благоуханна пред Бога (Йоан 12, 1-8).

2. Полето (Ефес. 5, 8-14)

След това апостол Павел отива на полето, за да ни покаже плода и да ни напомни, че ходенето в светлината произвежда духовен плод (Гал. 5, 22-23).
 
Ако ходим в светлината, не можем да имаме общо с тъмнината (2. Кор. 6, 14-18).

3. Работното място (Ефес. 5, 15-17)

После апостол Павел ни отвежда на работното място и ни призовава да бъдем добри търговци, които знаят как да се възползват от възможностите.

Ако ходим мъдро, ние използваме времето си разумно.

4. Залата за тържества (Ефес. 5, 18-21)

След това проследяваме апостол Павел до залата за тържества (Ефес. 5, 18-19), където можем да се научим как да ходим в Духа (Гал. 5, 16-26).

Ако ходим в Духа, ще бъдем радостни, благодарни и покорни един на друг.

5. У дома (Ефес. 5, 22-23)

Последната визита на апостол Павел е в дома, където той използва бракът като картина, с която да покаже взаимоотношението между Христос и църквата. Христос ни обикна и умря за нас, но и днес Той все още ни обича и Го е грижа за нас. Този интимен живот е представен в песента на Соломон и може да бъде реалност за всеки, който се предаде на Него.

Ако сме послушни на Господ Исус, ние ще станем благословение за другите.


3. Business place (Eph. 5, 15–17)

Then the Apostle Paul takes us to the business place and exhorts us to be like good merchants who know how to buy up an opportunity.
If we walk in wisdom, we use our time wisely.

4. Banqueting hall (Eph. 5, 18–21)

Then we follow the Apostle to the banqueting hall (Eph. 5, 18-19), where we can learn how to walk in the Spirit (Gal. 5, 16-26).
If we walk in the Spirit, we will be joyful, thankful and submissive one to another.

5. Home (Eph. 5, 22–33)

The last visit of the Apostle Paul’s is to the home, where he uses marriage as a picture of the relationship between Christ and the church. Christ loved us and died for us, but today He loves us and cares for us. This intimate life is pictured in the Song of Solomon and can be a reality for all who will yield to Him.

If we are submissive to the Lord Jesus, we will become a blessing to others.

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).