Is this site a blessing to you?Results

Enju y omubumbi

(Yeremia 8:1-11)
Nikimanyisaki ?
Yeremia akeetegyereza ngu omubumbi akaba aine entebeekanisa nungi.Yeremia akeetegyereza ngu omubumbi akaba aine entebeekanisa nungi.

  • Omubumbi akakoresa omwoga gw’engaro ze kandi na n’ebikozeso bitari bimwe kubumba enyungu nungi.  Enyungu ekaba eri ey’okugasira omubumbi nkoku yaabaire akiteekateekire.
  • Omubumbi niwe yaatooraine eibumba tiryo ryamutooraine.
  • Akatoorana eibumba eri yaabaire naayetenga.

Omubumbi akakoresa amaani mingi kukora ekibumbe.Omubumbi ogwo orikutangaaza aine entebeekanisa ya bur’omwe omur’itwe.

  • Yeremia akareeba Ruhanga nk’omubumbi kandi na Israeli nka eibumba rye.
  • Ruhanga akaba aine entebekanisa ya Israeli.
  • Ruhanga akabumbabumba Israeli obwo arikugyoherereza emigisha mingi.
  • Ruhanga akabumbabumba Israeli ahabw’okutarahuka kugicwera orubanja.

Amakuru gaakyo omu by’Omwoyo.
1. Omubumbi akabona eibumba.

Zaaburi 40:2-3.
- Itwe abandi tukaba turi ebyondo, kwonka Ruhanga we yaareeba enyungu.
- Tiitwe twatooraine Ruhanga, niwe yaatutooraine.
- 1 Abakorinso 6:9:11.
2. Omubumbi akajwanzya eibumba n’amaizi yaatandika kukora ekibumbe kirikureebeka.
Ekibumbirwe.

-    Abaefeso  5:26.
-    Abagalatia 4:19.
-    Abafilipi 3:10.
-    Abarooma 8:29,  12:2.
3. Omubumbi akanyuuka eibumba n’ebigyere bye kumaramu otuhanda twoona otwabaire nitubaasa kutuma enyungu yayatika omu bunaku bw’omumaisho.
- Abaefeso 1:20-22.
- Abakristaayo abatajunirwe gye.
4. Omubumbi akata enyungu aha nziga kugimariira gye.
- Akagihindurira aha nziga.
-  Ekaguma aha nziga nk’oku yaabaire neeyetengwa.
- Omubumbi yaagumizamu naatooranamu ebisingo, n’engaro ze. 
5. Omubumbi akatwara enyungu ye aha mushana ngu eyome.
Eki kikaba nikyetengwa munonga kwonka kitari kyaha muheru kandi kitarikumara.  Omubumbi kuri yaarekyeire aho, enyungu ekaba etarikuza kukoresibwa munonga.  Entebekanisa y’omubumbi neekigumirizamu kimwe omumaisho.
6. Omubumbi hati n’ow’okwotsya enyungu ye omukikoomi ky’omuriro
(a) Omuriro gukeihamu ebisingo byoona.
(b) Ahanyima y’eki, enyungu yaahwera kimwe.
(c) 1Petero 4:12:14.
7. Omubumbi yaahunda enyungu amabara.
Enyungu terabaire nungi kwonka, kureka ekaba neeshemeza amaisho (Abarooma 12:12)

James N. Spurgeon akahandiika ati:

“Omurimo guri aha kucwamu kwawe; obuheereza buri aha kwetwa Kristo, Omu murimo n’oba noomanya ngu nooyakiira; omu buheereza noogarura ekyo ekibaire kyakuhairwe, Omurimo nigurugiirira aha kubaasa kwawe; obuheereza niburugiirira aha kubaho kwawe ahari Ruhanga. Omurimo ogukozirwe gye nigukuhimbisisa; Obuheereza obukozirwe gye nibureetera Kristo ekitiinisa.”

Obuheereza obu n’obw’okureetera Mukama waitu kandi omujuni Yesu Kristo ekitiinisa!