Is this site a blessing to you?Results

Omugisha oguruga omu kusiima

1.   Okusiima n’ekirikworeka amagara ag’omwoyo.

Luka 17:11-18.
Omwenda barahi?

2.  Okusiima nikihaisa Ruhanga ekitiinisa.

Ebyakozirwe 3:7-11.
Nituhamya abandi ahabw’okusiima.

3.  Okakiira embabazi za Ruhanga omu murimo gw’okujunwa kitureetera okusiima.

Abaefeso 2:4-10.
Okutasiima nikibaasa kuba akamanyiso k’okubura.

4.  Omwikiriza asiima Ruhanga ahabw’ebi akozire.

Abafilipi 4:6.
Ruhanga namanya ebi turikwetenga.

5.   Amagara g’omwikiriza nigetenga kumanyirwa aha kusiima.

Abakolosai 3:15-17
Okutasiima nikikyendeeza emigisha y’obujurizi.

6.   Nitwetwa ngu tube abarikusiima kandi n’okworeka okuhimbisa.

1 Abatesalonika 5:17-18.
Tihariho mwanya na gumwe obu tushemereire kuba tutarikusiima.
Ahabw’enki Omukristaayo ashemereire kusiima?

1.Ruhanga nikwo yaakigambire.
2.Okutasiima n’ekibi.        
3.Omu kusiima nituramya Ruhanga.
4.Omu kusiima nitwigura emihanda y’obuheereza.
5.Ahabw’okusiima nituhamya abandi ngu babeho ahabwa Ruhanga n’okumuheereza.      
6.Okusiima nikukanyisa obusingye omu mutima gw’omwikiriza.

Zaaburi 50:14.

Dr. Czeslaw Bassara ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon akahandiika ati:

“Omurimo guri aha kucwamu kwawe; obuheereza buri aha kwetwa Kristo, Omu murimo n’oba noomanya ngu nooyakiira; omu buheereza noogarura ekyo ekibaire kyakuhairwe, Omurimo nigurugiirira aha kubaasa kwawe; obuheereza niburugiirira aha kubaho kwawe ahari Ruhanga. Omurimo ogukozirwe gye nigukuhimbisisa; Obuheereza obukozirwe gye nibureetera Kristo ekitiinisa.”

Obuheereza obu n’obw’okureetera Mukama waitu kandi omujuni Yesu Kristo ekitiinisa!