Is this site a blessing to you?Results

Is this site a blessing to you?

Number of Voters
1850
First Vote
Monday, 09 October 2006 13:01
Last Vote
Tuesday, 27 November 2018 07:39

Is this site a blessing to you?

Hits Percent Graph
Yes
1796 97.1%
No
48 2.6%

James N. Spurgeon akahandiika ati:

“Omurimo guri aha kucwamu kwawe; obuheereza buri aha kwetwa Kristo, Omu murimo n’oba noomanya ngu nooyakiira; omu buheereza noogarura ekyo ekibaire kyakuhairwe, Omurimo nigurugiirira aha kubaasa kwawe; obuheereza niburugiirira aha kubaho kwawe ahari Ruhanga. Omurimo ogukozirwe gye nigukuhimbisisa; Obuheereza obukozirwe gye nibureetera Kristo ekitiinisa.”

Obuheereza obu n’obw’okureetera Mukama waitu kandi omujuni Yesu Kristo ekitiinisa!