Je tato stránka pro vás požehnáním?Výsledky

Chaos, který způsobíme tím, když nedáme Bohu první místo v našem životě

Jeremjáš 2, 1-37

Knihou Jeremjáše se prolínají tři příběhy:

1. První příběh je příběhem Jeremjáše.
Bůh si vybral Jeremjáše ke splnění velmi obtížného úkolu.

2. Druhý příběh se týká Izraele, vyvoleného Božího národa. Po mnoha letech modlářství a vlády bezbožných vládců řekl Bůh „dost“! Svěřil Jeremjášovi úkol oznámit špatnou zprávu, že se národ dostane do babylónského zajetí.

3. Třetí příběh je o samotném Pánu Bohu. Bůh zde vystupuje jako Otec se zlomeným srdcem, který sleduje, jak se Jeho děti ponořují do stále větší vzpoury.

Když Bůh nemá první místo v našem životě, jsme ve velmi obtížné situaci. V našem životě se objeví chaos, za který neseme plnou zodpovědnost, protože jsme nedali Pána Boha na první místo.

To je případ Izraele, vyvoleného Božího národa. Izrael se začal spojovat s jinými národy a jejich bůžky. Uzavírali také manželství s lidmi, kteří neměli židovskou víru. Mysleli si, že mají vše pod kontrolou, ale opak byl pravdou.

První výstraha:
Když o něco usilujeme a nejednáme podle Božích zásad, jsme na šikmé ploše, která nás přivede až k pádu.
 
Jeremjáš tuto duchovní krizi Izraele vystihl velmi přísnými slovy: „Ale na každém vysokém pahorku, pod každým zeleným stromem se, nevěstko, rozvaluješ.“   (Jer. 2, 20b)

 

Izrael si myslel, že tráva je zelenější na druhé straně. Netrvalo to dlouho a Izrael se nacházel na druhé straně. Uctíval různé bůžky a falešného boha Baala. Falešnému bohu Molochu dokonce obětovávali v ohni své děti. Jer. 2, 28 říká, že měli tolik bohů, kolik měli měst. Vedli nemravní sexuální život, jednali nečestně při správě svého majetku. Bůh proto řekl: „Dost a konec!”.

Ze začátku to nevypadá nebezpečně. Je to stejné, jako když si hrajeme s malým hadem. Neuplyne dlouhá doba a kousnutí hada nám přivodí velké problémy. Pokud o něco usilujeme bez dodržování Božích zásad, řítíme se do propasti.

Druhá výstraha: Následování bezbožných vůdců nás přivede k bezbožnému životu.

Právě tak jednal Izrael. Toleroval bezbožné vůdce na místech, která vyžadovala opravdovou zbožnost. „Kněží se nezeptali: »Kde je Hospodin?« Nepoznali mě, kdo se obírají zákonem, pastýři mi byli nevěrní, proroci prorokovali skrze Baala, chodili za tím, co není k užitku.”  (Jer. 2, 8)

Izrael byl národem, jehož duchovní vůdci nehledali Boha. Soudci neznali Boha ani Jeho morální nároky. Králové jednali proti Bohu a stavěli raději svá království než království Boží. Kazatelé více čerpali svou zvěst z teologie Baala než z Božího slova. Když se rozhodneme následovat bezbožné vůdce, nebude to dlouho trvat a budeme v zajetí jejich životního stylu.

Třetí výstraha: Pokud postavím sebe před Pána Boha, sám se odsuzuji k prohře.

Izrael rozhodl, že jeho cesty jsou lepší než cesty Pána Boha:

„Dvojí zlo spáchal můj lid: Opustili mne, zdroj živých vod, a vytesali si cisterny, cisterny rozpukané, jež vodu neudrží.”   (Jer. 2, 13)

Izrael mohl čerpat osvěžující vodu přímo z pramene nebo z rozpukané a hnijící cisterny.
Izrael se rozhodl jít svou cestou a žít si po svém.

Pokud postavím sebe před Pána Boha, sám se odsuzuji k prohře.

Čtvrtá výstraha: Absence pokání vede ke stále větší zatvrzelosti srdce.

Izrael si vůbec nepřipouštěl, že se dopouští něčeho zlého, stejně jako nutnost pokání ze svých zlých skutků, které dělal. V důsledku toho byla jejich srdce stále tvrdší a neposlušnější. To způsobilo, že Bůh odstranil tento národ, protože se nechtěl k Němu vrátit. „…ke mně se obracejí zády, nikoli tváří...”   (Jer. 2, 27b)

Co bylo výsledkem zla, které dělali? Jer. 37. říká, že Bůh dovolil Babylóňanům přitáhnout se svým vojskem proti Jeruzalému. Ti obklíčili celé město a po útoku se dostali až do města. Judský král byl pro svou neposlušnost zajat. Musel se dívat na popravu svých dětí, pak byl oslepen a spoután řetězy žil ve vězení až do konce svého života. Jeruzalémský palác byl spálen na uhel, zvířata byla pozabíjena a rodiny decimovány. Většina obyvatel byla odvlečena do babylónského otroctví.

Pátá výstraha: Hřích má své důsledky.

Možná ne okamžitě, možná ani ne v příštím týdnu, ale jednou se určitě projeví důsledky hříchu.

„Uznej a pohleď, jak je to zlé a trpké, že opouštíš Hospodina, svého Boha, a ze mne strach nemáš, je výrok Panovníka, Hospodina zástupů.”(Jer. 2, 19b).

Možná zastáváte názor, že nikdo není dokonalý a každý nějak trpí v důsledku morální zkaženosti, kterou Bible označuje jako hřích, a  jelikož Pán Bůh je milujícím Bohem, nemusíme se tímto nějak zásadně zabývat. On se nebude nějak obzvláště zabývat našimi malými slabostmi.

Naneštěstí, naše situace vypadá mnohem hůř. Přestože nás Bůh velmi miluje, Jeho svatost a spravedlnost nemůže snést přítomnost zla. Proroci Abakuk a Izajáš to řekli takto:
„Tvé oči jsou čisté, nemohou se dívat na zlo a hledět na trápení. Proč tedy trpíš věrolomné, mlčíš, když svévolník pohlcuje spravedlivějšího?”(Abak. 1, 13)  a  „Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší.”(Iz. 59, 2).

dr. Czesław Bassara ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).