Je tato stránka pro vás požehnáním?Výsledky

Hleďme na Ježíše!

„S pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu. Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu.“ (Židům 12, 2-3)

Pokud si nestanovíme své životní priority, pak to za nás udělají okolnosti našeho života nebo jiní lidé. Výsledkem bude naše trápení, nespokojenost a pocit prázdnoty.

 1. Pán Ježíš měl svůj konkrétní cíl.
„Ježíš mu řekl: Dnes přišlo spasení do tohoto domu; vždyť je to také syn Abrahamův.  Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo." (Luk. 19, 9-10)

„Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.” (Jan 3, 17-18)

V Lukáši 15. kapitole čteme o třech ztrátách:
1. Ztráta ovečky způsobena určitými okolnostmi;
2. Ztráta mince způsobena náhodou;
3. Syn - ztráta způsobena volbou.
Než si stanovíme své životní priority, musíme si stanovit svůj cíl.

 

2. Pán Ježíš sestavil své priority na základě svého cíle.

První priorita: Společenství se svým Otcem.
„Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil. Šimon a jeho druhové se pustili za ním. Když ho nalezli, řekli mu: "Všichni tě hledají.” (Mar. 1, 35-37)

Druhá priorita: Soustředění na malou skupinku učedníků.
„Byli na cestě do Jeruzaléma a Ježíš šel před nimi; byli zaraženi a ti, kteří šli za nimi, se báli. Vzal k sobě opět svých Dvanáct a začal mluvit o tom, co ho má potkat.” (Mar. 10, 32)

Třetí priorita: Služba ztraceným.
„Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.” (Luk. 19, 10)

3. Pán Ježíš nedovolil, aby jiní lidé určovali, co má dělat.

„Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat: "Buď toho uchráněn, Pane, to se ti nemůže stát!” (Mat. 16, 21-22)

1. Pán Ježíš měl svůj konkrétní cíl!
2. Pán Ježíš sestavil své priority na základě svého cíle.
3. Pán Ježíš nedovolil, aby jiní lidé určovali, co má dělat.

Hleďme na Ježíše!

dr. Czesław Bassara (czesł Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).