Je tato stránka pro vás požehnáním?Výsledky

Osnovy kázaní

Spasen ke službě!

„Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mně slouží, dojde cti od Otce." (Jan 12, 26)

1. Služebníci následují svého Pána: „Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje…”

Pán Ježíš jasně ukazuje na to, že služebníci následují svého Pána! Služebník nikdy nemá právo říkat svému pánu, co má dělat. Následování Krista znamená vedení Jeho Duchem a  používání Jeho moudrosti při rozhodování tak, aby bylo zřejmé, že žijeme pro Pána Ježíše a náš život je Mu plně podřízen!

Pro pojem „služebník” Nový zákon používá řecké slovo „doulos” (otrok), někdy zase slovo „diakonos” (diakon nebo sloužící). Slova „doulos” a „diakonos” mají podobný význam. Obě slova popisují člověka, který je majetkem svého pána a nerozhoduje sám o sobě. Jsme vykoupeni proto, abychom plnili cíle určené naším Mistrem.

K jakému dílu povolal Pán Ježíš své služebníky? On jim pomáhá pochopit a přijmout způsob, jakým mu budou sloužit, což znamená ztotožnit se s postavením otroka, který přesně vykonává svěřené činnosti bez ohledu na oběť nebo ponížení.

Číst dále: Spasen ke službě!

   

Poznání Spasitele. Kdo je Pán Ježíš?

Jan 1, 1-3

Kdo je Pán Ježíš? Kým je Pán Ježíš pro tebe?

Pán Ježíš je Pánem stvoření! (Jan 1, 1-3; Efez. 3, 9; Kol. 1, 16; Žid. 1, 1-2).

Známý agnostik Robert Ingersol  si během návštěvy Henryho Warda Beechera všiml krásného glóbu, který znázorňoval souhvězdí. „Právě jsem hledal něco takového!“ – řekl při podrobném pozorování. „Kdo to vytvořil?“ „Kdo to vytvořil,“ zopakoval Beecher předstírajíc údiv. „Proč se ptáš příteli? Nikdo to nevytvořil, prostě stalo se.“

Pán Ježíš není součástí stvoření, On je Stvořitelem! Zcela se liší od figurek předváděných během vánočních svátků. On je Stvořitelem, proto je Pánem! Je také tvým Pánem?

Číst dále: Poznání Spasitele. Kdo je Pán Ježíš?

   

Pronikání k postmoderním dětem

1. Paralipomenon 12, 32

1. Čím se odlišuje doba, ve které žijí naše děti?

Postmoderní generace předpokládá, že „každý zorný úhel je pohledem z jistého úhlu”. V určitém smyslu je to pravda. Máme tendenci vidět věci pouze z našeho hlediska. Postmoderní generace projevuje patřičnou skepsi ohledně analytické racionality modernismu a předcházejících nároků týkajících se poznání a jistoty.

2. Tři modely uvažování:

2.1. Teocentrismus (Bůh v centru)
2.2. Modernismus
2.3. Postmodernismus

Číst dále: Pronikání k postmoderním dětem

   

Modlitba za misii přímo z Hádesu

Luk. 16, 19-31
Juda 1, 22-23
1 Kor. 16, 15

1. Co je misie?

Misie je služba s plným nasazením, která má za cíl umožnit lidem slyšet Evangelium!
Mám touhu podřídit se Bohu tak, aby lidem, se kterými jsem v kontaktu, bylo těžké rozhodnout se jít do pekla?
Jaká je moje misie?
Jsem Bohem poslán?
Opravdu jsem pocítil a prožil zodpovědnost, kterou na mne vložil Bůh?
Proč se mají křesťané i nadále zabývat misií?

2. Dvě důležité otázky

První otázka člověka v Bibli zní: „Cožpak jsem strážcem svého brata?” (Genesis 4, 9b). Tuto otázku položil Kain, když se pokoušel ospravedlnit z vraždy svého bratra.
Druhá důležitá otázka: „A kdo je můj bližní?” (Luk. 10, 29). Tuto otázku položil člověk, který se cítil být spravedlivým. Byl to zákoník - právník, který nevěděl, kdo je jeho bližní.
Každý křesťan si musí položit tyto dvě otázky! A také si musí na ně odpovědět.

Číst dále: Modlitba za misii přímo z Hádesu

   

Hleďme na Ježíše!

„S pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu. Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu.“ (Židům 12, 2-3)

Pokud si nestanovíme své životní priority, pak to za nás udělají okolnosti našeho života nebo jiní lidé. Výsledkem bude naše trápení, nespokojenost a pocit prázdnoty.

 1. Pán Ježíš měl svůj konkrétní cíl.
„Ježíš mu řekl: Dnes přišlo spasení do tohoto domu; vždyť je to také syn Abrahamův.  Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo." (Luk. 19, 9-10)

„Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.” (Jan 3, 17-18)

V Lukáši 15. kapitole čteme o třech ztrátách:
1. Ztráta ovečky způsobena určitými okolnostmi;
2. Ztráta mince způsobena náhodou;
3. Syn - ztráta způsobena volbou.
Než si stanovíme své životní priority, musíme si stanovit svůj cíl.

Číst dále: Hleďme na Ježíše!

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).