Je tato stránka pro vás požehnáním?Výsledky

Radost líbit se Bohu

„Neboj se, malé stádečko. Vašemu Otci se zalíbilo dát vám království.“ (Luk. 12, 32)

Lukáš neměl příležitost chodit a mluvit s Ježíšem jako Matouš, Petr nebo Jakub. Lukáš byl lékař, který uslyšel evangelium a byl poslušný Bohu tím, že sepsal všechno to, co uslyšel o Božím Synu z vyprávění. Byl to pohan, který sepsal příběh evangelia tak, že jej může pochopit každý člověk nežidovského původu.

Proč Ježíš řekl: „Neboj se, malé stádečko”?

Tisíce lidí přicházely k Ježíši, aby poslouchali, najedli se nebo byli uzdraveni. Ale pouze někteří vejdou do Božího království. Ježíš je nazval „malým stádečkem”.

Může mít Bůh z nás a našich dětí radost?

Ti, kdo patří do jeho království, důvěřují Bohu.
Bůh má radost z naší víry. „Bez víry však není možné zalíbit se Bohu…”(Žid. 11, 6a); „Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu”(Řím. 8, 8). Ti, kdo mají touhu líbit se Bohu, upínají svou naději ke Kristu a jeho svatosti. Ti, kdo mají touhu líbit se Bohu, hledají nejprve Boží království a jeho spravedlnost. Ti, kdo mají touhu líbit se Bohu, projevují svou důvěru Ježíši.

Ti, kdo patří do Jeho království, uctívají Boha.
David vyznává v Žalmu 69, 31 - 32: „Písní budu chválit jméno Boží, velebit je budu díkůvzdáním. Hospodin to přijme raději než býka, býčka s paznehty a rohy.” Jinak řečeno: ti, kdo se líbí Bohu, to jsou ti, kteří Mu vzdávají chválu. V domě Otce zpívají, mají touhu zpívat Bohu k Jeho oslavě. Naše touha chválit Boha písní a vyvyšovat  Ho se Bohu líbí více než jen formální obřad a rutinní bohoslužba.

Ježíš zazpíval chvalozpěv Bohu jen krátce před tím, než byl odsouzen a přibit na kříž. Boží slovo říká: „Potom zazpívali chvalozpěv a vyšli na Olivovou horu”(Mat. 26, 30). Bible více než 25krát uvádí, že Boží lid zpíval písně k Boží chvále. Bohu působí radost uctívání lidmi, kteří mají touhu se Mu líbit.

Ti, kdo patří do jeho království, zvěstují o Něm.
Pokud se chceme líbit Bohu, budeme zvěstovat Ježíše Krista. Nejsme schopni hlásat evangelium a současně lidem říkat to, co chtějí slyšet (1. Kor. 1, 21; Gal. 1, 10).

Máme mít touhu říkat stejně jako Ježíš Kristus: „…neboť stále dělám, co se líbí jemu” (Jan 8, 29; Řím. 15, 3). Je to opravdu úžasný dar, vědět, že jsme pro Něho tak důležití. Jemu se zalíbilo povolat nás do Božího království.

Království Boží nezáleží v slovech, nýbrž v moci (1. Kor. 4, 20).
1. Jeho moc dávat nám vše potřebné: Bůh nám dává každodenní chléb (Mat. 6, 11), živou vodu (Jan 4, 14), povzbuzení a odpočinek (Mat. 11, 28).
2. Jeho moc starat se o nás: Bůh posílá anděly, kteří nás chrání (Žalm 91, 11-13).
3. Moc Jeho zaslíbení: Bůh nám dává své Slovo (Žalm 107, 20).

dr. Czesław Bassara ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).