Je tato stránka pro vás požehnáním?Výsledky

Spasen ke službě!

„Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mně slouží, dojde cti od Otce." (Jan 12, 26)

1. Služebníci následují svého Pána: „Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje…”

Pán Ježíš jasně ukazuje na to, že služebníci následují svého Pána! Služebník nikdy nemá právo říkat svému pánu, co má dělat. Následování Krista znamená vedení Jeho Duchem a  používání Jeho moudrosti při rozhodování tak, aby bylo zřejmé, že žijeme pro Pána Ježíše a náš život je Mu plně podřízen!

Pro pojem „služebník” Nový zákon používá řecké slovo „doulos” (otrok), někdy zase slovo „diakonos” (diakon nebo sloužící). Slova „doulos” a „diakonos” mají podobný význam. Obě slova popisují člověka, který je majetkem svého pána a nerozhoduje sám o sobě. Jsme vykoupeni proto, abychom plnili cíle určené naším Mistrem.

K jakému dílu povolal Pán Ježíš své služebníky? On jim pomáhá pochopit a přijmout způsob, jakým mu budou sloužit, což znamená ztotožnit se s postavením otroka, který přesně vykonává svěřené činnosti bez ohledu na oběť nebo ponížení.

 

2. Služebníci jsou tam, kde působí  Pán Ježíš: „…a kde jsem já, tam bude i můj služebník.…”

„On však jim odpověděl: "Můj Otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji.” (Jan 5, 17)
„Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.” (Efez. 2, 10)
 
Bůh stále působí v našem světě! Proto se můžeme připojit k Jeho dílu i my. Služba pro Pána Boha není svěřena jen kazatelům a absolventům teologických fakult. Pokud bychom zůstali závislí pouze na této skupině lidí a spoléhali se jen na ně, výsledky služby by byly velmi omezené.

3. Služebníci dojdou cti u Otce: „…kdo mně slouží, dojde cti od Otce.”

Když sloužíme Pánu Bohu radostně, s nadšením a zanícením, budeme jednou oslaveni samotným Bohem! Žádnou zemskou slávu nelze srovnávat se slávou od Pána Boha! Ti, kdo slouží Bohu, dojdou cti u Boha.

Velký houslista Paganini věnoval své slavné housle městu  Genui s podmínkou, že už na ně nikdo nebude hrát. Pokud se housle stále používají, pak se dřevo, ze kterých jsou housle vyrobené, opotřebovává jen minimálně. Když se na ně však nehraje, pak dřevo začíná trouchnivět. Úžasné Paganiniho housle zčervivěly a staly se jen neužitečnou relikvií. Pokud křesťan přestane sloužit, brzy může ztratit jakoukoliv užitečnost.

Služebníci následují svého Pána: „Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje …”
Služebníci jsou tam, kde působí  Pán Ježíš: „…a kde jsem já, tam bude i můj služebník…”
Služebníci dojdou cti u Otce: „…kdo mně slouží, dojde cti od Otce.”

dr. Czesław Bassara (czesł Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; www.proword.eu)
«back

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).