Je tato stránka pro vás požehnáním?Výsledky

V období deprese potřebujeme povzbuzení

Židům 10, 23. 35. - Všichni Boží lidé potřebují povzbuzení!

1. Izák potřeboval povzbuzení: "V této zemi …požehnám ti!"

"Ukázal se mu totiž Hospodin a pravil: "Nesestupuj do Egypta. Přebývej v zemi, o níž ti řeknu. Pobývej v této zemi jako host. Já budu s tebou a požehnám ti, tobě a tvému potomstvu dám všechny tyto země. Tak splním přísahu, jíž jsem se zapřisáhl tvému otci Abrahamovi." (Genesis 26, 2-3)

Genesis 26, 12-13.

Když Izáka postihl hladomor, Bůh mu řekl, aby neodcházel do Egypta, ale zůstal ve své zemi. Bůh slíbil Izákovi, že mu požehná v jeho zemi. Bůh dopřával Izákovi své požehnání, takže když zasel obilí, sklidil stonásobnou úrodu. Izákovi se dobře vedlo a stal se velmi bohatý.

Stejným způsobem může Bůh požehnat i nám, když procházíme obdobím zápasů, nedostatku nebo utrpením. Je možné, že jsme sváděni uniknout ze situací, ve kterých prožíváme bolest a riziko.

Bůh slibuje, že vůči nám projeví Svou moc a požehnání právě tam, kde pociťujeme nějaký nedostatek nebo ohrožení.

 

2. Ráchel: "I rozpomenul se Bůh na Ráchel..."

„I rozpomenul se Bůh na Ráchel, vyslyšel ji a otevřel její lůno."   (Genesis 30, 22)

Ráchel neměla dlouho děti a zdálo se, že Bůh na ní zapomněl. Všechny ostatní ženy už měly několik dětí. Zdálo se, že  Ráchel byla zbavena Božího požehnání. Ale pak Bible říká: "I rozpomenul se Bůh na Ráchel." Bůh na Ráchel nezapomněl! Celou dobu o ní věděl a slyšel její prosby. Bůh pak odebral její ponížení a daroval jí syna, kterému dala jméno Josef. Toto její dítě bylo vyzdviženo nad jiné děti. Před Josefem se otevřela úžasná budoucnost, dokonce se stal správcem celého Egypta. Přestože Ráchel musela dlouho čekat na požehnání, toto požehnání bylo mimořádné a převyšovalo všechna ostatní.

V našem životě to někdy může vypadat, jako by Bůh na nás zapomněl, zatímco jiní lidé přijímají požehnání za požehnáním. Bůh, který nezapomněl na Ráchel, určitě nezapomene ani na nás. Pošle nám požehnání, které předčí všechna naše očekávání a bude odměnou za období strádání.

Nemáme se poddávat sklíčenosti, máme se dívat kupředu s nadějí a důvěrou. Máme očekávat mimořádné požehnání, které pro nás Bůh připravil.

3. Jákob: „Viděl jsem totiž všechno, co ti Lában dělá.”

„Viděl jsem totiž všechno, co ti Lában dělá.”  (Genesis 31, 12)

Genesis 31, 12. 6. 7. 41.

Po uplynutí dvanácti let, ve kterých Jákob trpěl kvůli podvodům Lábana, Bůh řekl Jákobovi, aby od něho odešel a vrátil se ke svému otci. Tehdy Bůh řekl: "Viděl jsem všechno, co ti Lában dělá." Bůh vysvobodil Jákoba z područí Lábana. Ačkoliv Lában tak dlouhou dobu Jákoba podváděl a vykořisťoval, Bůh o všem věděl. Viděl toto bezpráví a útlak, který prožíval Jákob. Nadešel čas, aby zasáhl a vysvobodil ho.

Bůh ví, čím v našem životě procházíme. Zná každou bolest a utrpení, které prožíváme. Neměli bychom malomyslnět a myslet si, že Bůh o ničem neví a nestará se o to, že trpíme.

Bůh ví o každém bezpráví a útlaku. On zasáhne v pravý čas a vysvobodí nás z rukou utlačovatelů a zločinců.

4. Eliáš: "Máš před sebou dlouhou cestu!"

"Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním; přál si umřít. Řekl: "Už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové." Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl: "Vstaň a jez, máš před sebou dlouhou cestu!" (1. Král. 19, 4. 7.)

1. Král. 19, 1-7, 15-16,  2. Král. 2, 1. 11.

Když byl kvůli Jezábel v ohrožení Eliášův život, prožíval Eliáš velkou depresi a modlil se za svou smrt. Řekl Bohu: "Dost již, ó Hospodine, vezmi můj život." Chtěl raději zemřít, neměl sílu dál žít. Neviděl další smysl svého života. Nedokázal pochopit, že Bůh má pro něho ještě nějakou práci. Bůh poslal anděla a posilnil ho. Řekl mu, že má stále ještě dlouhou cestu před sebou. Bůh měl pro Eliáše stále připravené důležité úkoly, které měl udělat. Měl pomazat krále nad dvěma národy a také Elíšu za svého nástupce. Kromě toho Bůh plánoval, že Eliáš nezemře, ale vystoupí do nebe v ohnivém voze. Eliáš ve své sklíčenosti si nebyl vědom toho, jak úžasný plán má Bůh pro jeho život. Modlil se jen za to, aby mohl zemřít. Ale Bůh ho povzbudil a pomohl mu, aby naplnil poslání a cíl svého života.

Když ve svém životě neseme těžká břemena, můžeme upadat do malomyslnosti a skleslosti. V těchto situacích se modlíme, aby nás Bůh vzal, protože jsme unaveni světem. Nechápeme, že máme ještě dlouhou cestu před sebou, a že Bůh připravil i pro nás celou řadu úkolů, které máme udělat.

Bůh nás povzbuzuje, abychom šli stále kupředu a dokončili všechny úkoly, které máme udělat pro Jeho království.

dr. Czesław Bassara ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).