Is this site a blessing to you?Results

Is this site a blessing to you?

Number of Voters
1852
First Vote
Monday, 09 October 2006 13:01
Last Vote
Thursday, 22 August 2019 14:13

Is this site a blessing to you?

Hits Percent Graph
Yes
1798 97.1%
No
48 2.6%

Yaaqob N. Ispurgiyoon akkas jedhe barreessee ture:

Hojiin filannoo keetii, tajaajilli waamicha kastosiiti. Hojii keessatti akka ofitti fudhatutu sirra eegama; tajaajila keessatti akka kennittutu sirraa eeguma. Hojii keessatti wanta tokko argachuuf wanta ta'ee kennu qabda; tajaajila keessatti wanta siif kenname deebistee kennu danda'uu qabda. Hojiin dandeetti kee irratti hunda'aa. Tajaajilli dandeetti ati waaqayyoof qabduu irratti hunda'a. Hojii hojeteef galatni akkuma siif laatamu; tajaajilli godhamuu ulfina waaqayyoof kena.