Is this site a blessing to you?Results

Outlines of Messages

Kibagach kiy age tugul ak kosub inendet

Luka 5,1-11

Tetet ne bo 1
Chobot Jehovah konetin inyendet!

Ak ye kingota kogiichi tuiyet inendet, ak kogasei ng'olyotab Jehovah, kotonon inendet eng' ngegutab araraita ne bo Genesaret. (Luka 5,1)

Lesonit ne bo 1
Ngot ko a chobot aebchi iit, ko chobot Jehovah koneta!

Tetet ne bo 2
Chobot Jehovah kobarun inyendet kamugetnnyi!

Ak kigeer moinget aeng' che bo beek kotondos eng ngegutab araraita: ago kiga kochorgei ramik koba komwet regereiywekwak che kiname njirenik. Ak kilany moinget age, ne ki bo Simon, kosom kole, konaktae kolooit kitigin eng ngegut. Ak kiteb ng'ony anyun ak konet tuiyosiek komi moinget. Ak ye kingo kagoges ng'alalennyi, kolenji Simon, Ta ikweri moinget kwo ole chang' beek, ak ochoorte regereiywekwok oramisie. Ak kiwol Simon kole, Kiptaiyandani, kogiboisie kem out komugul, ama kinyoru kiy: ago achoortoi regereiywot amu ng'olyondeng'ung: Ak ye kingo kagoyai ko u noto, konam njirenik ng'isiat; kot kotoi kong'etyo regereiywekwak; ak king'wech bik che kiboisiei tugul che kimi moinget age, kole kobwa kotoret. Kobwa anyun, ak konyiit moingonik tuwai, kot kotoi moingonik kosu. (Luka 5,2-7).

Read more: Kibagach kiy age tugul ak kosub inendet

   

Kimache cherseet ne bo Jehovah eng kasarta ne kamechech mugulel

Hebranik 10,23.35 - Machei cherseet bik tugul che bo Jehovah!

1. Kimachei Isak cherseet: 'Aberurin eng emet ne mitei rubet!

Ak kimong'ji Jehovah inendet, ak kolenji, Amerekte iwe Misri; tebe emet ne ta aborun; egu toondet eng' emoni, ami koboten, ak aberurin; amu agonin inye, koboto lagoguk, emotinwechuto tugul, ak agi mit kayosiet, ne kiayosiechi kwandang'ung' Abraham; (Taunet 26,2-3).

(Taunet 26,12-13).

Ak ye kingony'or Isak rerunaikab amitwogik eng emenoto kimenyei kolenji Kamuktaindet inendet matkwo Misiri ago kotebe emet ne kimitei inendet. Kiyomis Kamuktaindet Isak kolenji iberuri inendet emonito mitei. Ak kiiberur Kamuktaindet Isak agot ye kingogolso eng emonito, konyor kesutik konyil bogol. Kitestai Isak kogolso ak kieet berurtannyi kot kochang'it agoi koeet eng mogornatet.

Agot kou notok koberurech Jovah eng komoswe che kinyorjini, rerunaik ak ngwaninwek. Ak kamuisiosiek.

Kigonech Jehovah koyomiset kole iborwech kimnat ak kamugetnnyi ne kata ache, ak koberurech achek eng ole klnyorjini rerunaik ak kamuisiosiek.

Read more: Kimache cherseet ne bo Jehovah eng kasarta ne kamechech mugulel

   

Kiptaiyat Jesu ole uu inendet ak kiit ne yaei?

(Kosubgei ak Ng'ang'utiet 3,7-9)

Ng'anasetab Piladelpia
Kanisetab Piladelpia ko kiga koyai che miachen che bo Jehovah kosir kanisosiek chun alak tisap eng kitabutab ng'ang'utiet. Kieg kaniset ne iyanat eng otisiet. Kirikjin ichek kiptaiyat eng atebetnyi ama kigerkong, ma kimwa teng'ekwogikjik. Cherseetnyi kobunu betusiek che bo tai. Tos mandae kurganatok tinyei Jesu koyatat?

Kiptaiyat Jesu- ne sirindet
Eng Ng'a 3,7-13 Mwoitoige Kiptaiyat Jesu inegei eng kutit ne kasagsei eng ichek che taachei.

Read more: Kiptaiyat Jesu ole uu inendet ak kiit ne yaei?

   

Kisoruech si keboisie!

Ngo boisiewo chi age tugul, ko nyolu kosuboto; ak si ole ami, komi oloto agile kiboitiondenyu: ngo boisiewo chi, koteechei inendet kwanda. (Johana 12:26)

Kiboitinik kosuboti kiptaiyat: Ngo boisiewo chi age tugul, ko nyolu kosubwo…

Mwae kiptaiyat Jesu komie kole kiboitinik kosubi kiptaiyat! Ma kiboitiot ne mwachin kiptaiyandenyi kit ne kanyol koyai. Ngisub kristo kondoiywech Tamirmirienyi: ngelewen eng kaguiyenyi, kemengisiei eng inendet; keyae kou ole makwech keyai.

Kiboitinik eng arorutiet ne leel komwae eng kutitab Grik doulos (otwogik). Ngab ngoliot age kegure diakonos (dikon anan kiboitiot). Bo iman nito, amu doulos ak diakonos ko kergei. ngalechuto tuwai komwaei agobo chito, ne mami eng esioetabgei, ago alietab kiptaiyandennyi ak namet. Kigialech si keoot kiptaiyat ak magutikchik.

Nee boisiet ne kangatji kiptaiyat Jesu kiboitinikchik koyai? Ole nyolundoi keoot inendet, mwachin ichek, koeg otwogik che bokiboitinik chun alak ak koeg che chobotin koyai kiy age tugul. ngo ne bo aliet anan ko che matoogu, si kobit kotoret ichek.

Read more: Kisoruech si keboisie!

   

Nee logoiywek che machei lagokab rani?

1. Magaat kogass agobo Jehovah

Jehovah ko ne bunu yetunet. Magaat konai lagok kole Jehova ko ng'o ak koyae nee? Magoi konai lagok boisionikwak che bo tengekto amanyor korok kaborunet
ne chuulat ne bo Jehovah

Nito amu nee si kineti:

- Kiyain Jehovah (Boisionik 17, 23-29): Itinye boisiet eng tainnyi.
- Kikong'alalun Jehovah kobun Bukuit ne Tilil (1 Kor. 3-4): ii magnat igass inendet.
- Tilil Jehova ak ko bo iman (Boisionik 17, 31): Ago korwogun inyendet.
- Mie Jehovah ak kochamin inyendet (Johana 3, 16): kichob kobiit yetunet neng'ung.

Read more: Nee logoiywek che machei lagokab rani?

   

Page 3 of 13

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Kisir James N. Spurgeon kole:

Boisiet komitei eng lewenet ng'ung; Otisiet komitei eng kurseetab Kristo. Eng boisiet imong'u itaach; Eng otisiet imong'u igoite. Eng boisiet igoitoi kiy si isich kiy; Eng otisiet iwektoi ne kiga kegonin inyendet. Boisiet kotiegei nautiguk; Otisiet kotiegei bitunateng'ung eng Jehovah. Boisiet ne kagiyai komie kolosun inyendet; Otisiet ne kagiyai komie koibjin kondit Kristo.

Otisionitok ko ne ibjin kondit Kiptaiyandennyo ago ne sorunindet Jesu Kristo!

Imuch isir imuul ak iboisie tuguchutok kinyorjin komaitak tai imwa itiny otisietnyo ne bo Kwanda ak inye kora ko maat iwechawech chuto mitei. Kora ko iitagat imwochi kosiguk anan ko che somani.

Ole inyorjini tuguchutok: www.proword.eu, ne nito ko mwaite ng'oliot! (Boisietab CEF ne ineti agobo Bukuit ne Tilil eng ng'uny komugul).