Is this site a blessing to you?Results

Tiritinwek che biitu ye makinde tai Jehovah

Jeremia 2,1-37

Atindonik somok che tese tai eng kitabutab tugul ne bo Jeremia.

Atindiot ne bo tai kotinyegei ak chi neran Jeremia. Kilewen Jehovah. Jeremia kolewenji boisiet ne ui.
Atindiot ne bo aeng kotinyegei ak bik che kilewen Jehovah Israel. Ye kingo kakobata kenyisiek che chang che bo kandoinatet ne maibaibai Jehovah. Kiigoji Jeremia komaotenji koteeji kolenji nyo koluuli Babulonik.

Atindiot ne bo somok kotinyegei ak Jehovah inegei. Kwanda ne ilot muguleldo ne keroti lagokjik kowejigei let koegu che imaasotin.

Ye makinde Jehovah koeg ne bo tai eng sobetnyo, kenyorjinech kemitei tiritinwek, che bichien. Kileweni tiritindo ye makinde tai Jehovah.

Ni ko kiit ne kiyaak eng bik che lewenikab Jehovah, Israel. Kitoi konamgei ak bororiosiek alak ak kanamonikwak. Kitoi kotun gei ak bik alak che manomegei kayanosiek ak Yahudik. Ki eng tai ko kilen ribe gei, konam ribetabgei.

Kerkongiet ne 1 - Ye isub kiit age ne manamegei ak magutikab Jehovah, imi ichopoitoige iwendi ngemisiet.

Kiyum Jeremia bichiinwekab Israel eng kimnatet.

Maotisie, amu kiing'uruge eng tulwe age tugul ne koi ak eng ketit age tugul ne tuon, Iyae kugoinatet (Jeremia 2,20b)

Eng Israel, ko kitoogu konyalilen suswek eng komasin age. Ne matianit, ko kimi komasindok, kootei kanamonik ak Baalik. Kigoito lagokwak koeg tiseiywek kogochi kanamwet ne kigure Malech. Koitet 28 komwae kole kitinyei kanamonik kou ole te kaitetab nganasok. Kitinyei atebosiek che bo ibetabgei; kama ko che iyonotin eng mung'arosiekwak. Komwa
kamuktaindet kole: "Acha ko acha." Eng tai ko kiu yo ma kiy. Kou ye urerene lagwet lagwetab erenet. Ne matianitu, koterterin ak inyorjigei imitei asenet ne o. Ye isubi kiit age ne manamegei ak magutikab Jehovah, imi ichopoitoigei iwendi ngemisiet.

Kerkongiet ne bo 2 - Kasubetab bik che ma ititotin kondojin itebi atebet ne ma ititaat.

Nito kiit ne kiyai Israel. Kichamji kandoik che maiyonotin kondoji eng ole machei tililindo. Ma mwa tisik kole, Mi ano Jehovah? Ama naa ichek che tinyei ng'atutik: kiingelelja kogeny bounik agichek, ak kimaotense maotik Baal, ak kobendate tuguk che maginyorune kelunet. (Jeremia 2,8).

Israel ko ki bororiet ne kima cheng Jehovah tisik. Kirwogik ko kima kong’en Jehovah anan atebetnyi. King’elelji bounik Jehovah ak kotekjigei bounatosiek ne kitatechei bounatetab Jehovah. Kiamda amdoik kobun konetisiosiekab Baal ne kitaamdaei kobun ng’oliotab Jehova. Ye kitau kisub kandoik che maiyonotin, ko moegu keny ama kichut atebosiekwak.

Kergong'iet ne bo 3 - Kieetgei eng taitab Jehovah ko keetjigei kabutet.

Kiibwati Israel kolen ortinwekwak kogaigai kosir che bo Jehovah:

Amu kigoyai bikyuk yaitwogik aeng.
Kigometa ane, ne a kondametutab
beek che soptos, ak kobaljigei
keringorik, keringonik che kigoundurogis, che maimuchi kotebe beek.
(Jeremia 2,13)


Kitatinyei Israel kondametutab beek che soptos, anan ko tolilek, beek che bunu kering'onik che kigoundurogis. Kimachei Israel koba oretnywai ichegei ak koyai tugukwak ichegei.

Kieetgei eng taitab Jehovah ko kieetjigei kabutet.

Kergong’iet ne bo 4 - Eesioetab sigunet kogonu muguleldo ne uui.

Kiesio Israel koyan kole mitei ichek ortinwek che yach ak konyalu kosig eng yaitwagikwak. Ko kounotok, ko kiuuwegitu mugulelwekwak ak kotestai kotebi kongelelyotin. Eng let kobuktoi bororionito Jehovah kolooit amu kieesio kobwanji inendet.

Amu kigotuktocha batai, ama tokyagei. (Jeremia 2,27b)

Kiek nee walunaikab yaitwokik kwak? Kurgetab 37 komwawech kole kichamji Jehovah bounikab bororiosiekab Babulon kobwa kobookyi Jerusalem. Kitoi komuut ng'anaset ak koger ortinwek, eng let koterteris. Eng ng'elelnatenyi, ko kiginam laitoriab Juda. Kigiyai
kobaorianji kebarei lagokjik. Kigibol konyekjik ak ketoorji korgoret kotebe olotok eng sobetnyi tugul. Eng Jerusalem, ko kiging'em ak kobee nganaset kobek; kiging'em rurutikab mbarenikwak ak kigingem korigwak. Kigiluul bik che chang koba Babulon ak koeg otwogik.

Kergong'iet ne bo 5 - Teng'ekto kotinye melektonyi.

Memuch koeg ng'uno, anan wikit ne nyonei, ago teng'ekto kotinyei melektanyi.

‘nai anyun ile kit ne ya ak ko ng’wan, amu kiimete Jehovah Kamuktaindeng’ung.’ (Jeremia 2,19b)

Imuch kenyoru tiemutik kele amu achek ko magibo imanda ago achek tugul kemiandosi eng mianito kuree Bukuit ne Tilil ‘Tengekto’ amu Jehova ko chamech, ko manyolu koimech mising. Tun ko matoobeni kewelutik che mengechen. Agot ko u notok, kemi ole ya kosir. Ng’a chamech Jehovah ago bo rirenet, tililindonyi ak kirwogutikjik ko magoi teb kipakenge ak teng'ekwogik. Ko u ye mwoei maotik Habakuk ak Isaia kole, ‘Inye ne itinye konyek che tililen kot ko mechame igeer yaitiet; amecham Eiger kamaset.’ (Habakuk 1,13), ‘Ago kigobesienok tengekwogikwok Kamuktaindeng'wong, ak kigouny tengekwogikwok togennyi, kot ko ma kochamei kogas!’ (Isaia 59,2)

Dr.Czeslaw Bassara ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; www.proword.eu)

Kisir James N. Spurgeon kole:

Boisiet komitei eng lewenet ng'ung; Otisiet komitei eng kurseetab Kristo. Eng boisiet imong'u itaach; Eng otisiet imong'u igoite. Eng boisiet igoitoi kiy si isich kiy; Eng otisiet iwektoi ne kiga kegonin inyendet. Boisiet kotiegei nautiguk; Otisiet kotiegei bitunateng'ung eng Jehovah. Boisiet ne kagiyai komie kolosun inyendet; Otisiet ne kagiyai komie koibjin kondit Kristo.

Otisionitok ko ne ibjin kondit Kiptaiyandennyo ago ne sorunindet Jesu Kristo!

Imuch isir imuul ak iboisie tuguchutok kinyorjin komaitak tai imwa itiny otisietnyo ne bo Kwanda ak inye kora ko maat iwechawech chuto mitei. Kora ko iitagat imwochi kosiguk anan ko che somani.

Ole inyorjini tuguchutok: www.proword.eu, ne nito ko mwaite ng'oliot! (Boisietab CEF ne ineti agobo Bukuit ne Tilil eng ng'uny komugul).