Fitahiana ho anao ve ity tranonkala ity?Results

Fa nahoana isika no mila mamita iraka amin’ny ankizy?

Ny apostoly Paoly ao amin’ny Rom 1, 16 dia manambara fa “ny Filazantsara dia herin’Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino”. Ny baiko farany napetraky ny Tompo dia ny hoe:”Mitoria ny filazantsara amin’ny olombelona rehetra” (Marka 16, 15).

1.    Ny antony voalohany sady manandanja fa maninona isika no mamita iraka amin’ny ankizy dia tena ilaina, itoeran’ny baikon’ny Tompo mahery indrindra. Ny kristiana dia tsy afaka ny hiala na hiodina io baiko io. Tian’ny Tompo ny ankizy hanantona Azy (marka 10, 14; Mat 18, 14) Ny Fitoriana Filazantsara araka ny Baiboly dia maniraka antsika hitory amin’ny olombelona rehetra ao anatin’izany ny ankizy.

2.    Ny ankizy dia manana filàna ara-panahy. Raha tsy manana ny Tompo izy ireo dia maty ara-panahy. Manana olana amin’ny fahotana izy ireo ary mila mandray ary mametraka ny fitokisany tanteraka amin’ny Tompo. Jesosy.

3.    Ny ankizy dia afaka mamaly ny Filazantsara amin’ny alalan’ny finoana farany izay tsotra ananany. Ny Pat Verbal, mpanoratra sy mpanofana eo amin’ny asa fanompoana amin’ny ankizy eo anivon’ny International Network of Children’s Ministry, dia manambara fa ny 75-85% ‘ny kristiana amin’izao fotoana izao dia nanolotena ho an’ny Tompo talohan’ny faha 1( taonany.

4.    tena misokatra amin’ny Filazantsara ny ankizy. Araka ny fanadihadiana nataon’ny Barna Research ny tombatomban’ny fanekena an’I Kristy dia betsaka kokoa noho ny an’ny tanora sy ny olon-dehibe. Eo amin’ny ankizy5 ka hatraminn’y 13 taona ny tombatomban’ny fanekena an’I Kristy dia 32%. Mihena ho 4% izany rehefa tonga  14-18 taona, ary miakatra kely ho 6% izany amin’ireo fahanterana.

5.    Manana afotoana lava tokoa ny ankizy manoloana ny hoaviny. Ny iraka amin’ny ankizy dia tena fanomezan-tànana ho azy mikasika ny hoaviny. Ny isa ankapoben’izao tontolo izao dia eo amin’ny 6.000.000.000. farafahakeliny dia iray ampahatelony dia ankizy avokoa, ary izy ireo no ho avin’ny firenena sy ny fiangonana. Ny ankizy voavonjy iray dia fiainana voavonjy.

6.    Ny ankizy koa anefa dia fitaovana mahomby eo am-pelan-tanana’Andriamanitra hamonjy ny hafa. Ny fianakaviana, ao anatin’izany ny ray aman-dreny sy ny ireo ray be sy reny be dia afaka ny ho voavonjy amin’ny alalan’ny fijoroana vavolombelona tsotra ataon’ny ankizy vavonjy iray. Eny fan a dia ireo namany azy dia afaka ny voavonjy ho an’I Kristy koa. Noho izany dia ny ankizy dia tena fitahiana ho an’ny fiangonana an-toerana tokoa.

7.    Ny ankizy dia tena mitana andraikitra lehibe eo amin’ny tantaran’ny Fiangonana Kristiana. Hoy I Martin Luther “ Raha ny Fanjakan’Andriamanitra dia ho avy amin’-kery dia mila manomboka amin’ny ankizy isika ary mila mampianatra azy ireo isika hatrany amin’ny fitrotroana” I charles spurgeon dia nanoratra hoe: “Mila ny Filazantsara ny ankizy, ny Filazantsara manontolo, ny Filazantsara ho an’ny ankizy, tokony manana an’io izy ireo, ary rehefa ampianarian’ny Fanahy Masiny izy ireo dia afaka mandray azy io tahaka ny olona efa masaka ela”.  Dean Stone, filohan’ny INCM  taloha dia nanamarika fa ny asa fanompoana amin’ny ankizy no tena tetikady mahomby amin’ ny Fitoriana Filazantsara eo amin’ny Fiangonana… ny tsara indrindra amin’ny asa fanompoana eo amin’ny fiangonana an-toerana dia manomboka amin’ny fahazazana ary mitohy amin’izany.”

8.    Ny ankizy dia mila ireo izay manana fanomezam-pahasoavana avy amin’ny Fanahy Masina. Ireo olona ireo dia afaka mampianatra sy mitory amin’izy ireo. Izy ireo dia nantsoin’Andiramanitra mba hanolotena amin’ny iraka amin’ny ankizy (Rom 1, 16).

9.    Manome voninahitra an’Andriamanitra isika amin’ny fanolorantena amin’ny iraka amin’ny ankizy. Ny tena faniriana lehibe amin’ny kristiana, dia tsy ny ho ray amandreny na   mpampianatra fotsiny no manome voninahitra an’Andriamanitra. Rehefa voavonjy ny ankizy ary rehefa mitombo sy miaina ao amin’I Kristy izy ireo dia manome voninahitra ho Azy! Io no vokatra izay tadiavin’ny Tompontsika! Ny iraka amin’ny ankizy dia tena ilaina hanomezam-boninahitra ny Tompo!

Hoy I James N Spurgeon:
“Ny asa rehetra dia azonao isafidianana; ny asa fanompoana dia avy amin’ny antson’ny Tompo. Amin’ny asa ianao dia handray, fa amin’ny asa fanompoana ianao dia hanome. Amin’ny asa ianao manome zavatra iray mba hahazo iray hafa, eo amin’ny asa fanompoana dia mamerina zavatra iray izay nomena anao ianao. Ny asa dia miankina amin’ny fahaizanao: ny asa fanompoana kosa dia miankina amin’ny fotoana hahafahanao manompo ny Tompo. Ny asa vita tsara dia hahazoanao sitraka, fa ny asa fanompoana kosa dia mitondra voninahitra ho an’ I Kristy.”

Ity asa fanompoana ity dia atao mba hitondra voninahitra ho an’ny KristyTompo sy Mpamonjy antsika.

Ianao dia afaka manao kopia ary mampiasa ny fiitaovana rehetra amin’ity tranonkala ity nefa ataonao ho an’ny Ray izany ary tsy azonao ovaina izay ao anatiny. Asaina koa ianao mba hilaza ireo mpihaino sy mpamakinao rehefa azonao ity fitaovana ity. www.proword.eu, Proclaiming the Word (Fampianarana Baiboly Eran-tany eo anivon’ny CEF)