Fitahiana ho anao ve ity tranonkala ity?Results

Fanasana avy amin’ny Apostoly Paoly

Mba hampahery antsika hiaina araka ny toe-panahy araka an’Andrimanitra dia manasa antsika ny Apostoly Paoly (araka ny Efasiana 5) hipetraka amin’ireto toerana itreto.

1.    Tempoly (Efesiana 5, 1-7)

Ao amin’ny Tempoly I Paoly no mampatsiahy antsika ny sorona nataon’ny Tompo Jesosy ho antsika. Ny fahotana dia ratsy ary maharikoriko ny Tompo (Isaia 3, 24).

Raha mandeha araka ny fitiavana isika, ny fiainantsika dia ho fanatitra velona ( Romana 12, 1-2; Filipiana 2, 17)., hankasitrahan’ny Tompo. (Jaona 12, 1-8).

2.    Saha ( Efesiana 5, 8-14)

Araka izany ny Apostoly Paoly dia nandeha teo amin’ny saha mba hampiseho antsika vokatra ary nampatsiahy antsika fa ny mandeha amin’ny mazava dia mamokatra vokatra ara-panahy.(Galatiana 5, 22-23).

Raha mandeha eo amin’ny mazava isika , dia tsy hiaraka amin’ny maizina mihitsy. (2 Kor 6, 14-18).

3.    Toeram-pivarotana ( Efesiana 5, 15-17)

Nitondra antsika eo amin’ny sehatry ny  varotra indray ny Apostoly Paoly ka mampahery antsika mba ho toy ny mpanao afera izay mahay manararaotra ny zavatra tsara.
Raha mandeha amin’ny fahendrena isika, dia tsy mandany fotoana.

4.    Efitrano malalaka (Efesiana 5, 18-21)

Manaraka ny Apostoly Paoly ao amin’ny efitrano malalaka isika (EFes 5, 18-19) izay toerana hianarantsika mandeha araka ny Fanahy (Gal 5, 16-26).
Rehefa mandeha araka ny Fanahy isika dia feno fifaliana, fisaorana, ary mifanaiky amin’ireo rahalahy.

5.    Tokantrano( Efes 5, 22-33)

Ny famangiana farany izay hitondran’ny Apostoly paoly antsika dia ny ao an-tokantrano, izay ampiasainy ny fanambadiana tahaka ny fifandraisan’I Kristy sy ny Fiangonana. Tia antsika  Kristy ary  maty ho antsika, ary amin’izao fotoana izao dia tia antsika sy mikarakara antsika Izy. Ito fifandriasna akaiky ito dia hitantsika ao amin’ny Tononkiran’I Solomona ary marina ho an’izay tena miankina tanteraka Aminy izany.

Rehefa manaiky ny tompo Jesosy isika dia lasa fitahiana ho an’ny hafa.

Hoy I James N Spurgeon:
“Ny asa rehetra dia azonao isafidianana; ny asa fanompoana dia avy amin’ny antson’ny Tompo. Amin’ny asa ianao dia handray, fa amin’ny asa fanompoana ianao dia hanome. Amin’ny asa ianao manome zavatra iray mba hahazo iray hafa, eo amin’ny asa fanompoana dia mamerina zavatra iray izay nomena anao ianao. Ny asa dia miankina amin’ny fahaizanao: ny asa fanompoana kosa dia miankina amin’ny fotoana hahafahanao manompo ny Tompo. Ny asa vita tsara dia hahazoanao sitraka, fa ny asa fanompoana kosa dia mitondra voninahitra ho an’ I Kristy.”

Ity asa fanompoana ity dia atao mba hitondra voninahitra ho an’ny KristyTompo sy Mpamonjy antsika.

Ianao dia afaka manao kopia ary mampiasa ny fiitaovana rehetra amin’ity tranonkala ity nefa ataonao ho an’ny Ray izany ary tsy azonao ovaina izay ao anatiny. Asaina koa ianao mba hilaza ireo mpihaino sy mpamakinao rehefa azonao ity fitaovana ity. www.proword.eu, Proclaiming the Word (Fampianarana Baiboly Eran-tany eo anivon’ny CEF)