Fitahiana ho anao ve ity tranonkala ity?Results

FITAHIANA AVY AMIN’NY FANKASITRAHANA

1.    Ny fankasitrahana dia fampisehoana ny fiainana ara-panahy

Lioka 17, 11-18
Manahoana kosa ny ahy?

2.    Ny fankasitrahana dia mitondra voninahitra ho an’Andriamanitra

Asa 3, 7-11
Mampahery ny hafa isika amin’ny alalan’ny fahaizana mankasitraka

3.    Ny fandraisana ny fahasoavan’Andriamanitra tamin’ny famonjena dia mitondra antsika hankasitraka

Efesiana 2, 4-10

4.    Ny mpino dia mankasitraka an’Andriamanitra amin’izay rehetra ataony

Filipiana 4, 6
Fantatr’Andriamanitra izay ilaintsika

5.    Ny mpino dia mila miavaka manokana amin’ny alalan’ny fankasitrahana

Kolosiana 3, 15-17
Ny tsy fahampian’ny fankasitrahany dia manakana ny fijoroana vavolombelona.

6.    Isika rehetra dia ansoina mba ho mpankasitraka sy haneho fisaorana.

1 Tesaloniana 5, 17-18
Tsy misy fotoana izay tsy tokony hahatonga antsika ho mpankasitraka.
Fa nahoana isika kristiana no tsy maintsy mpankasitraka?

1.    Andriamanitra no miteny
2.    ota ny tsi-fankasitrahana.
3.    midera an’Andriamanitra isika rehefa misaotra
4.    manokatra làlana amin’ny asa fanompoana ny fisaorana
5.    amin’ny alalan’ny fankasitrahana dia mampahery ny hafa isika mba hanompo Azy.
6.    Mampitombo ny fiadanana ao anatin’ny mpino ny fisaorana

Salamo 50, 14

Hoy I James N Spurgeon:
“Ny asa rehetra dia azonao isafidianana; ny asa fanompoana dia avy amin’ny antson’ny Tompo. Amin’ny asa ianao dia handray, fa amin’ny asa fanompoana ianao dia hanome. Amin’ny asa ianao manome zavatra iray mba hahazo iray hafa, eo amin’ny asa fanompoana dia mamerina zavatra iray izay nomena anao ianao. Ny asa dia miankina amin’ny fahaizanao: ny asa fanompoana kosa dia miankina amin’ny fotoana hahafahanao manompo ny Tompo. Ny asa vita tsara dia hahazoanao sitraka, fa ny asa fanompoana kosa dia mitondra voninahitra ho an’ I Kristy.”

Ity asa fanompoana ity dia atao mba hitondra voninahitra ho an’ny KristyTompo sy Mpamonjy antsika.

Ianao dia afaka manao kopia ary mampiasa ny fiitaovana rehetra amin’ity tranonkala ity nefa ataonao ho an’ny Ray izany ary tsy azonao ovaina izay ao anatiny. Asaina koa ianao mba hilaza ireo mpihaino sy mpamakinao rehefa azonao ity fitaovana ity. www.proword.eu, Proclaiming the Word (Fampianarana Baiboly Eran-tany eo anivon’ny CEF)