Fitahiana ho anao ve ity tranonkala ity?Results

Ho avy faingana Aho ! Ny Tompo Jesosy.

Apokalypsy 3,11-12

1.    “ Ho avy faingana Aho !”

1.1.    Ny fahatongavan’ny Tompo Jesosy tany Efesosy, Pergamosy, ary Sardisy dia tonga hitsara, fa ny fahatongavany tao Filadelfia kosa dia tonga mba hanafoana ny fahoriana.

1.2.    “Ho avy faingana Aho” dia fampitandremana ho an’ny mpanenjika, sy fampaherezana ho an’ny enjehina.

1.3.    Ny kristiana dia tokony ho vonona foana ny amin’ny fiavian’ny Tompo indray Apok 3,3

2.    Ny Tempoly
 
Ny fotoanan’ny fanavotana voalaza ao amin’ny Apok 3, 10 dia fampitoviana amin’ny fahatongavan’ny Tompo ho an’ny Fiangonany. Ny Tempoly dia mety mifandray amin’ny Arivo Taona na amin’ny Jerosalema Vaovao. Ireo mpino tena izy dia omena toeram-panompoana sy voninahitra eo anatrehan’Andriamanitra.

3.    Ny anarana

Ireo anarana telo amin’ny anaran’Andriamanitra dia manome fahazoana antoka ny fiarovana mandrakizay ao amin’I Jesosy Kristy.

  •   Ny anaran’Andriamanitro mampiseho fa ahy Izy.
  • Ny anaran’ny tanàna mampiseho ny mahateratany avy any an-danitra.
  • Ary ny anarako vaovao dia mampiseho fa mpiara-mandova amin’I Kristy aho.

4.    Satro-boninahitra

4.1 satro-boninahitra ho an’ireo  izay tonga hatrany amin’ny fahatongavana.
Ny satro-boninahitra atolotra dia ravina ahitra manitra izay omena izay nahazo voalohany tamin’ny fifaninanana. Io fampanantenana io dia voatokana ho an’ny tanàna fantatra noho ny fisian’ny hetsika ara-panatanjahantena ao aminy ary koa famantarana malaza hita ao amin’ny testamenta Vaovao ho an’ireo izay mahatoky tamin’ny asa fanompoana nataony. Nanoratra izany ho an’I Timoty I Paoly alohan’ny nahafatesany 2 Timoty 4, 7-8.

4.2 Fahaverezan’ny Satro-boninahitra
Mety ho very ny Satro-boninahitry ny mpino iray noho ny fitondrantena tsy mifanaraka amin’ny tokony ho izy. (2 Jaona 8). Ny Satro-boninahitra dia manambara ny fahefan’ny Mpanjaka omena ireo izay mandresy ho mpiara-mandova amin’i Kristy. Ny seza fitsaran’I Kristy dia na valisoa na sazy (2 Kor 5, 10)

Hoy I James N Spurgeon:
“Ny asa rehetra dia azonao isafidianana; ny asa fanompoana dia avy amin’ny antson’ny Tompo. Amin’ny asa ianao dia handray, fa amin’ny asa fanompoana ianao dia hanome. Amin’ny asa ianao manome zavatra iray mba hahazo iray hafa, eo amin’ny asa fanompoana dia mamerina zavatra iray izay nomena anao ianao. Ny asa dia miankina amin’ny fahaizanao: ny asa fanompoana kosa dia miankina amin’ny fotoana hahafahanao manompo ny Tompo. Ny asa vita tsara dia hahazoanao sitraka, fa ny asa fanompoana kosa dia mitondra voninahitra ho an’ I Kristy.”

Ity asa fanompoana ity dia atao mba hitondra voninahitra ho an’ny KristyTompo sy Mpamonjy antsika.

Ianao dia afaka manao kopia ary mampiasa ny fiitaovana rehetra amin’ity tranonkala ity nefa ataonao ho an’ny Ray izany ary tsy azonao ovaina izay ao anatiny. Asaina koa ianao mba hilaza ireo mpihaino sy mpamakinao rehefa azonao ity fitaovana ity. www.proword.eu, Proclaiming the Word (Fampianarana Baiboly Eran-tany eo anivon’ny CEF)