Fitahiana ho anao ve ity tranonkala ity?Results

Manompo an’Andriamanitra amin’ny maha ankohonana

Marobe ireo ankohonana izay manana ankizy tsy manaraka ny Tompo. Tian’Andriamantira raha ny ankohonana rehetra no manompo Azy.

Izao no fitsipika nomen’Andrimanitra

  • Ray (Efes 5, 23, 1 Tim 3, 4-5).

Ny ray dia tsy maintsy mitarika ny ankohonany amin’ny:

fampianarany ny Tenin’Andriamanitra
fivavahana miaraka amin’ny ankohonany
fanaovana ohatra tsara
fitiavana ny vadiny sy ny zanany
fanehoana fitiavana sy fahenterana
  • Reny (Ohabolana 31, 25-28; Tit 2, 3-5).
Ny reny dia mila mahavita ny adidiny ao an-trano amin’ny:

fikarakarana ny ara-panahy sy  ny ara-batan’ny vady aman-janany
fanaovana ny tokantranony ho laharam-pahamehana (fahafinaretana)
fanolorantena tanteraka amin’ny andraikitra sy fanampiana.

  • zanaka (Ohabolana 1, 8; Efesiana 6, 1-2; Ohabolana 23, 24-25).
ny zanaka dia tsy maintsy manaja sy Mankato ny ray aman-dreniny ao amin’ny Tompo.

Toetra tsara tao amin’I Joba ( Joba 1, 1-5).
Natahotra an’Andriamanitra Joba (and 1) ary nanatitra fanatitra  ho an’Andriamanitra. Amin’ny maha ray tsara azy dia nahitsy teo imason’ny zanany sy Andriamanitra I Joba.
Nikarakara ny ara-batana sy ara-panahin’ny ankohonany izy. Nivavaka ho an’ny zanany izy mba ho voavela ny helony ary mba handeha amin’ny fahitsiana ry zareo.

Abrahama, toetra mendrika amin’ny maha ray araka an’Andriamanitra azy (Gen 18, 19).
Nino tanteraka Abrahama fa tena marina ny Tenin’Andriamanitra, izay fahendrena ho azy sy ny zanany. Noho izany dia nandidy ny zanany  izy handeha araka ny Tenin’Andriamanitra tahaka azy koa.
Amin’ny maharay azy dia namboly fankatoavana teo amin’ny zanany izy.

Tian’Andriamanitra raha ny ankohonana rehetra no manompo azy.

Hoy I James N Spurgeon:
“Ny asa rehetra dia azonao isafidianana; ny asa fanompoana dia avy amin’ny antson’ny Tompo. Amin’ny asa ianao dia handray, fa amin’ny asa fanompoana ianao dia hanome. Amin’ny asa ianao manome zavatra iray mba hahazo iray hafa, eo amin’ny asa fanompoana dia mamerina zavatra iray izay nomena anao ianao. Ny asa dia miankina amin’ny fahaizanao: ny asa fanompoana kosa dia miankina amin’ny fotoana hahafahanao manompo ny Tompo. Ny asa vita tsara dia hahazoanao sitraka, fa ny asa fanompoana kosa dia mitondra voninahitra ho an’ I Kristy.”

Ity asa fanompoana ity dia atao mba hitondra voninahitra ho an’ny KristyTompo sy Mpamonjy antsika.

Ianao dia afaka manao kopia ary mampiasa ny fiitaovana rehetra amin’ity tranonkala ity nefa ataonao ho an’ny Ray izany ary tsy azonao ovaina izay ao anatiny. Asaina koa ianao mba hilaza ireo mpihaino sy mpamakinao rehefa azonao ity fitaovana ity. www.proword.eu, Proclaiming the Word (Fampianarana Baiboly Eran-tany eo anivon’ny CEF)