Fitahiana ho anao ve ity tranonkala ity?Results

Outlines of Messages

Manompo an’Andriamanitra amin’ny maha ankohonana

Marobe ireo ankohonana izay manana ankizy tsy manaraka ny Tompo. Tian’Andriamantira raha ny ankohonana rehetra no manompo Azy.

Izao no fitsipika nomen’Andrimanitra

  • Ray (Efes 5, 23, 1 Tim 3, 4-5).

Ny ray dia tsy maintsy mitarika ny ankohonany amin’ny:

fampianarany ny Tenin’Andriamanitra
fivavahana miaraka amin’ny ankohonany
fanaovana ohatra tsara
fitiavana ny vadiny sy ny zanany
fanehoana fitiavana sy fahenterana

Read more: Manompo an’Andriamanitra amin’ny maha ankohonana

   

Mijery an’I Jesosy Kristy Tompo

Mijery an’I Jesosy Tompon’ny finoantsika sy Mpanefa azy, Izay naharitra ny hazo fijaliana, fa tsy nitandro henatra, mba hahazoany ny fifaliana napetraka teo anoloany, dia dia efa mipetraka eo amin’ny ankavanan’ny seza fiandrianan’Andrimanitra Izy.

Fa hevero tsara ilay naharitra ny fanoherana nataon’ny mpanota taminy, fandrao ho ketraka hianareo ka ho reraka ny fanahinareo.”

Hebreo 12, 2-3

Raha tsy mametraka ny laharampahamehana eo amin’ny fiainantsika isika dia ny olona na ny zava-misy manodidina antsika no nibaiko antsika. Rehefa mitranga izany dia tonga ny alahelo sy ny olana maro samihafa.

1. Nahafantatra ny antom-pisiany ny Tompo Jesosy

 Hoy I Jesosy taminy, anio no tonga eto amin’ity trano ity, ny famonjena, fa izy dia zanak’I Abrahama koa, Fa efa tonga ny Zanak’olona hitady sy hamonjy ny very.”
Lioka 19, 10

Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin’izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Izay mino Azy dia tsy helohina fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka rahateo, satria tsy nino ny anaran’ny Zanaka Lahitokan’Andriamanitra izy.” Jaona 3, 17-18

Ao amin’ny Filazantsaran’I Lioka 15, 1-11 dia miresaka zavatra izay very:

Ny zanakondry dia very noho ny antony mahazatra andavanandro.

Ny farantsakely dia very tampoka.

Ilay zanaka adala dia very noho ny zavatra niniana natao.

Alohan’ny hametrahantsika ny laharampahamehana dia mila mahafantatra ny antompisiantsika aloha isika.

Read more: Mijery an’I Jesosy Kristy Tompo

   

Mila ny fampaherezan’Andriamanitra isika amin’ny fotoana mampahaketraka

Hebreo 10, 23, 35 – Mila fampaherezana ny mpanompon’Andriamanitra rehetra!

1.    Nila fampaherezana I Isaka: “ HItahy anao any amin’ny tany misy mosary Aho”

Ary Jehovah niseho taminy ka nanao hoe: Aza midina any Egypta ianao; mitoera eo amin’ny tany izy holazaiko aminao. Mivahinia  eto amin’ity tany ity ianao, dia homba anao sy hitahy anao Aho; fa ianao sy ny taranakao no homeko ireto tany rehetra ireto, hotoviko ny fiainianana izay nataoko tamin’I Abrahama rainao. (Genesisy 26, 2,3).

(Genesisy 26, 12-13).

Rehefa niatrika ny mosary tany amin’ny tany izay nipetrahany I Isaka dia niteny taminy Andriamanitra tsy handeha any Egypta fa hijanona eo ihany. Nampanantena azy Andriamanitra fa hitahy azy eo amin’io tany io. Dia nitahy azy teo Andriamanitra ary rehefa namafy teo izy dia nahavokatra be. Dia nitombo harena teo izy mandrapahatongany ho mpanakarena be.

Tahaka izany koa, Andriamanitra dia afaka mitahy antsika ao anatin’ny olana be sy fahasahiranana, sy fahoriana. Mety ho alaim-panahy isika hitoditodika any amin’ny zavatra hafa rehefa ao anaty fahoriana sy fahasahiranana.

Mampanantena ny hampiseho ny heriny amin’ny alalantsika Andriamanitra , ary afaka mitahy antsika eo amin’ny toerana izay hiatrehantsika izany fahasahiranana sy fahoriana izany.

Read more: Mila ny fampaherezan’Andriamanitra isika amin’ny fotoana mampahaketraka

   

Nahoana isika no mandray anjara amin’ny iraka?

Matio 28, 18-20;
Marka 16, 15;
Jaona 20, 21;


Hita araka ny tantara fa ny firenena tsy misy Filazantsara dia mahantra, feno herisetra, aretina, tokantrano mikorontana, tsy fanarahan-dalàna, ankizy tsy manan-dray,fitiavam-bola, kolikoly ary ady bebe kokoa noho ireo firenena mamela malalaka ny filazantsara hotoriana ao amin’ny taniny.

Araka ny isa azo tao anatin’ny 6,000 taona dia nisy ady 14,530. Ny salan’isa dia ady 2,6 isan-taona. Ho an’I Kaisara dia $75 ny mamono fahavalo iray. Ho an’I Napoleona dia $ 3,000. Tamin’ny ady lehibe voalohany dia nahalany $21,000 isaky ny fahavalo maty. Tamin’ny ady lehibe faharoa dia $200,000  izany.
Ny lany amin’ny ady iray amin’izao fotoana izao dia $1,000,000.

Read more: Nahoana isika no mandray anjara amin’ny iraka?

   

Nandao ny zavatra rehetra izy dia nanaraka Azy.

Lioka 5, 1-11

Planina 1
Andriamanitra dia vonona ny hampianatra anao!

Ary raha nifanizina taminy ny vahoaka mba hihaino ny tenin’Andriamanitra, dia nijanona teo amoron’nyfarihin’i Genesareta Jesosy ;  (Lioka 5, 1 ).

Lesona 1
Raha ohatra ka vonona ny hihaino aho dia vonona ny hampianatra ahy koa ny Tompo !
Planina 2
Vonona ny hampiseho ny heriny aminao ny Tompo !

Ary nahita sambokely roa nijanona teo an-tsisin’ny farihy Izy; fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny haratony. Ary niditra teo amin’ny sambokely iray izay an’I Simona Izy, dia nangataka taminy hihataka kely amin’ny tany. Dia nipetraka teo an-tsambokely Izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nitsahatra niteny Jesosy, dia hoy Izy tamin’I Simona: Mandrosoa ho any amin’ny lalina, dia alatsaho ny haratonao hahazoana hazandrano. Fa Simona namaly ka nanao hoe: Tompoko, mandritra ny alina no efa nikelezanay aina, nefa tsy nahazo na inona na inona: kanefa noho ny teninao, da halatsako ihany ny harato. Ary rehefa nataony izany, dia nahazo hazandrano be dia be izy, ka efa nisy triatra ny haratony. Ary izy nanatsiaka ny namany, izay teo amin’ny sambokely hafa, mba ho avy hanampy azy. Dia avy ireny,ary nofenoiny ny sambokely roa, ka efa saiky nilentika. (Lioka 5, 2-7).

Read more: Nandao ny zavatra rehetra izy dia nanaraka Azy.

   

Page 3 of 13

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Hoy I James N Spurgeon:
“Ny asa rehetra dia azonao isafidianana; ny asa fanompoana dia avy amin’ny antson’ny Tompo. Amin’ny asa ianao dia handray, fa amin’ny asa fanompoana ianao dia hanome. Amin’ny asa ianao manome zavatra iray mba hahazo iray hafa, eo amin’ny asa fanompoana dia mamerina zavatra iray izay nomena anao ianao. Ny asa dia miankina amin’ny fahaizanao: ny asa fanompoana kosa dia miankina amin’ny fotoana hahafahanao manompo ny Tompo. Ny asa vita tsara dia hahazoanao sitraka, fa ny asa fanompoana kosa dia mitondra voninahitra ho an’ I Kristy.”

Ity asa fanompoana ity dia atao mba hitondra voninahitra ho an’ny KristyTompo sy Mpamonjy antsika.

Ianao dia afaka manao kopia ary mampiasa ny fiitaovana rehetra amin’ity tranonkala ity nefa ataonao ho an’ny Ray izany ary tsy azonao ovaina izay ao anatiny. Asaina koa ianao mba hilaza ireo mpihaino sy mpamakinao rehefa azonao ity fitaovana ity. www.proword.eu, Proclaiming the Word (Fampianarana Baiboly Eran-tany eo anivon’ny CEF)