Fitahiana ho anao ve ity tranonkala ity?Results

Tao amin’ny tranon’ny Mpanefy tanimanga

Jeremia 18,1-11

Dikany ara-tantaran’ny lahatsoratra

Nanamarika I Jeremia fa ny mpanefy tanimanga dia nanana planina mazava tsara.
Ny Mpanefy tanimanga dia mampiasa ny fahaizan’ny tanany sy ireo fitaovana samihafa mba hanome endrika tsara ny vilaniny. Ny vilany dia ampiasain’ny mpanefy azy araka izay tiany.
 • Ny mpanefy no mifidy ny tanimanga, fa tsy ny tanimanga no mifidy mpanefy
 • Ny mpanefy no mifidy ny tanimanga izay tiany.
 • Ny mpanefy no manefy mba hahazo endrika tsara.
Ny Mpanefy Lehibe dia manana planina ho antsika tsirairay avy (Jeremia 1, 18; 2, 11)
 • Hitan’I Jeremia Andriamantra tahaka ny Mpanefy ary ny Israely tahaka ny tanimangany.
 • Nanana planina ho an’I Israely Andriamanitra
 • Nanana endrika tiany omena azy ny Israely tamin’ny alalan’ny fanomezana fitahiana.
 • Nanana endrika tiany omena azy ny Israely tamin’ny alalan’ny fitsarana mahery vaika.
Dikany ara-panahin’io lahatsoratra io

1.    Nahita tanimanga ny mpanefy.
 • Salamo 40, 2-3.
 • Amin’ny sasany dia tahaka ny tanimanga maloto isika, fa Andriamanitra dia mahita vilany.
 • Tsy isika no nifidy an’Andriamanitra, fa Izy no nifidy antsika !
 • 1 Korintiana 6, 9-11.
2.    Afangaron’ny mpanefy rano ny tanimanga mba haka endrika manokana sahady.
 • Efesiana 5, 26.
 • Galatiana 4, 19.
 • Filipiana 3, 10.
 • Romana 8, 29: 12, 2.
3.    Mampiasa ny tongony hanitsaka tanimanga ny mpanefy mba hanala ny rivotra rehetra izay mety hahavaky ny vilany any aoriana.
 • Efesiana 1, 20-22.
 • ‘Kristiana mitete- vaky’
4.   Mametraka ny vilany eo ambony kodiarana ny mpanefy mba haka ny endrirka tena izy.
 • ahodiny eo ambony kodiarana izy
 • ahodiny ela araka izay azo atao eo ambony kodiarana izy.
 • mampiasa ny tanany izy mba hanala ireo fako izay mety hipetaka amin’ny vilany. (1 Petera 5, 6).
5.  Amaininy eo ambany masoandro mingaingaina izy.
 • Ity fomba ity dia tsy mbola farany ary koa tsy mahafapo. Raha mijanona eto ny mpanefy dia tsy haharitra ela ny vilany. Tsy maintsy manohy ny fanamainana ny mpanefy.
6.Tsy maintsy mandefa ny vilany ao anaty afo ny mpanefy.
 • a. manala ny loto rehetra ny afo
 • b. aorian’io dingana io ny vilany vao afaka ny haharitra tsara.
 • c. 1 Petera 4, 12-14.
7.  Mandravaka ny vilany ny mpanefy.
 • Tsy hoe mafy fotsiny ny vilany fa tena tsara jerena koa. ( Romana 12, 2).

Hoy I James N Spurgeon:
“Ny asa rehetra dia azonao isafidianana; ny asa fanompoana dia avy amin’ny antson’ny Tompo. Amin’ny asa ianao dia handray, fa amin’ny asa fanompoana ianao dia hanome. Amin’ny asa ianao manome zavatra iray mba hahazo iray hafa, eo amin’ny asa fanompoana dia mamerina zavatra iray izay nomena anao ianao. Ny asa dia miankina amin’ny fahaizanao: ny asa fanompoana kosa dia miankina amin’ny fotoana hahafahanao manompo ny Tompo. Ny asa vita tsara dia hahazoanao sitraka, fa ny asa fanompoana kosa dia mitondra voninahitra ho an’ I Kristy.”

Ity asa fanompoana ity dia atao mba hitondra voninahitra ho an’ny KristyTompo sy Mpamonjy antsika.

Ianao dia afaka manao kopia ary mampiasa ny fiitaovana rehetra amin’ity tranonkala ity nefa ataonao ho an’ny Ray izany ary tsy azonao ovaina izay ao anatiny. Asaina koa ianao mba hilaza ireo mpihaino sy mpamakinao rehefa azonao ity fitaovana ity. www.proword.eu, Proclaiming the Word (Fampianarana Baiboly Eran-tany eo anivon’ny CEF)