Is this site a blessing to you?Үр дүн

Аврагчийг таньж мэдэх нь. Тэр Хэн бэ?

Иохан 1:1-3

Эзэн Есїс гэж хэн бэ? Эзэн Есїс таны хувьд хэн бэ!

Эзэн Есїс бол бїтээл талаасаа Эзэн! (Иох. 1:1-3, Eф. 3:9, Кол. 1:16, Ев. 1:1-2).

Роберт Ингерсол, Хэнри Уард Бийчэртэй нэг удаа уулзахдаа одны орд хийгээд тэнгэрт орших оддыг хараад дэлхий ертєнцийг гайхалтай тодорхойлсон. Тэр харсныхаа дараа 'Энэ бол миний хайж буй зїйл,' гээд 'Хэн їїнийг хийв?' 'Хэн їїнийг хийв?' хэмээн Бийчэр гайхсан байдалтай давтан асуув. 'Хурандаа, їїнийг хэн ч хийгээгїй шїї дээ. Єєрєє л бий болчихсон юм' гэж хариулжээ.

Тэр бїтээлийн нэг хэсэг бус харин Єєрєє Бїтээгч нь! Христийн мэндэлсний баярын їеэрх зурагнуудаас Тэр тэс єєр. Тэр Бїтээгч нь учраас Эзэн нь мєн! Тэр таны Эзэн мєн їїd?

Эзэн Есїс Єєрийн їхэл ба амилалтын дагуу Аврагч! (Иохан 1:29, 3:16-17).

Хэрвээ бидний туйлын хэрэгцээ мэдээлэл байсан бол Бурхан бидэнд сургагчийг илгээх байсан.
Хэрвээ бидний туйлын хэрэгцээ техник технологи байсан бол Бурхан бидэнд эрдэмтэнийг илгээх байсан.
Хэрвээ бидний туйлын хэрэгцээ мєнгє байсан бол Бурхан бидэнд эдийн засагчийг илгээх байсан.
Хэрвээ бидний туйлын хэрэгцээ зугаа цэнгэл байсан бол Бурхан бидэнд зугаацуулагчийг илгээх байсан.

Гэвч бидний туйлын хэрэгцээ нїглийн уучлал байсан тул Бурхан бидэнд Аврагчийг илгээсэн.
Тэр бїр нїгэлт хїний Анд Нєхєр (Самари эмэгтэй - John 4:1-30, завхайрагч - 8:1-11). Эзэн болохынх нь хувьд Тїїнд аврах хїч бий! Тэр бол ертєнцийн цорын ганц Аврагч! (Иохан 14:6, Їйлс 4:12).

Эзэн Есїс удахгїй Шїїгч байдлаар їзэгдэнэ! (Иохан 5:22, Ром 2:16, 14:10;    2 Tимот 4:1).

Аврагч нь биш хїмїїсийн хувьд Тэр бол Шїїгч!
Оройтохоос нь ємнє бид Тїїнд мєргєсєн нь дээр!

Нєхєрлєхийг хїссэн хїнд Эзэн Есїс Анд Нєхєр нь болдог.

Амьдралын ивээл, ерєєлїїд (Канад болсон хурим, Иохан 2:1-11).
Сїнсний хувьд будилсан хїмїїст (Никодем, Иохан 3:1-21, Петр, Иохан 21:15-17).
Євчтэй хїмїїст (Тїшмэлийн хїї, Иохан 4:47-54, Бетзада, Иохан 5:1-9, Сохор, Иохан 9:6-7).
Єлсгєлєн, ядуу зїдїї хїмїїст (5.000, Иохан 6:10-13).

Бурхан хїнээс хол оршдог гэж бид тєрєлх ойлголтоороо бодож болох ч тэр зайг Мессиа дїїргэх учиртай! Тэр бол Эзэн, Аврагч, Шїїгч болон Анд Нєхєр мєн!

Док. Czeslaw Bassara ( Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй. ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).