Is this site a blessing to you?Үр дүн

Бурханд гэр бїлээрээ їйлчлэх нь

Хїїхдїїд нь Эзэнийг дагадаггїй гэр бїлїїд єнєєдєр улам олширсоор байна. Бурхан гэр бїлїїдийг Єєртєє їйлчлїїлэхийг хїсдэг.

Бурханаас єгєгдсєн дїрэм

  • Эцэг (Eфес 5:23; 1 Тимот 3:4-5).

   Эцэг хїн гэр бїлээ дараах байдлаар удирдах ёстой:
  
Бурханы Їгийг зааж (чиглїїлэлт),
Гэр бїлтэйгээ залбирч,
Їлгэр дуурайл болон амьдарч,
Эхнэр, хїїхдїїдээ хайрлаж,
Хайр хийгээд шударга ёсыг харуулснаар,

  • Эх (Сур. їгс 31:25-28; Tит 2:3-5).

   Эх хїн гэртээ їїргээ дараах байдлаар биелїїлэх ёстой:
  
Нєхєр, хїїхдїїдийнхээ биеийн болоод сїнсний хэрэгцээнд нь анхаарал халамж їзїїлэх,
Гэр орноо эн тэргїїнд тавих (уур амьсгал),
Бусдын хэрэгцээнд туслахад єєрийгєє зориулах.

  • Хїїхдїїд (Сур. їгс 1:8; Eфес 6:1-2; Сур. їгс 23:24-25).

Хїїхдїїд эцэг эхээ Эзэн дотор хїндлэн, тэдэнд захирагдах ёстой.


Иовын сайн чанарууд (Иов 1:1-5).
Иов Бурханаас эмээж, бузар муугаас зайлж (1-р ишлэл) Бурханд мєргєдєг байсан (5-р ишлэл). Сайн эцэг болохынхоо хувьд Бурханыхаа болон хїїхдїїдийнхээ ємнє зєвт амьдралаар амьдарч байв.
Тэр тэдний биеийн болоод сїнсний хэрэгцээг анхаардаг байсан. Тэднийг зєвт байлгахын тулд нїглийнх нь уучлалын тєлєє тэр залбирдаг байжээ.

Бурханлаг эцгийн гайхалтай жишээ болсон Абрахам (Genesis 18:19).
Бурханы Їг бол єєрт нь ч, хїїхдїїдэд нь ч їнэн, мэргэн ухаан болоод ивээл юм гэж Абрахам итгэдэг байв. Тиймээс тэр єєрєє Эзэний ємнє хэрхэн алхдагчилан хїїхдїїддээ тийнхїї Эзэний замаар алхахыг тушаасан.
Эцэг хїнийхээ хувьд тэр хїїхдїїддээ дуулгавартай байдлыг суулгасан.

Бурхан гэр бїлїїдийг Єєртєє їйлчлїїлэхийг хїсдэг.

Док. Czeslaw Bassara ( Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй. ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).