Is this site a blessing to you?Үр дүн

Бурханд таалагдахын баяр хєєр

Лук 12:32

Матай, Петр, Иаков нарын адилаар Есїстэй хамт алхаж, ярилцахын жаргалыг Лук амсаагїй. Тэр эмч байсан бєгєєд Сайн Мэдээнд итгэж, Бурханыг дагахаар шийдсэнээр Бурханы Хїїгийн талаар бичих болсон. Тэр єєрєє харь хїн байсан тул Сайн Мэдээний тїїхийг ямар ч хїн сонсоод ойлгохуйц байдлаар бичсэн.

Есїс "Єчїїхэн сїрэг ээ, бїї ай" гэж яагаад хэлсэн бэ?

Мянга мянган хїн сонсож, идэж, эдгээгдэхийн тулд ирж байсан. Гэвч цєєн хїн Хаанчлалд орох байв. Тэр тэднийг "єчїїхэн сїрэг" гэж нэрлэсэн.

Бид болон бидний хїїхдїїд Бурханд таалагдаж байгаа юу?

Тїїний Хаанчлалын хїмїїс Тїїнд найддаг.
Бурханд бидний итгэл таалагддаг. Еврей 11:6 дээр: 'Итгэлгїйгээр таалагдана гэдэг боломжгїй юм' гэсэн бол Ром 8:8 дээр: 'Махан бие дотор байгсад Бурханд таашаагдаж чадахгїй' гэжээ. Бурханд таалагдахыг хїсдэг хїмїїс Христэд, Тїїний їзэсгэлэнт ариун байдалд найддаг. Бурханд таалагдахыг хїсэгчид Бурханыг болон Тїїний зєвт байдлыг юуны тїрїїнд хайдаг. Бурханд таалагдахыг хїсэгчид Тїїнд найдахад бэлэн байдаг.

Тїїний Хаанчлалын хїмїїс Тїїнийг алдаршуулдаг.
Дуулал 69:30-31 дээр Давид 'Би Бурханы нэрийг дуугаар магтаж, Тїїнийг талархлаар єргємжилнє. Энэ нь Эзэнд їхрээс илїїгээр, эсвэл эвэр туурайтай залуу бухнаас илїїгээр таалагдах болно' гэжээ. Єєрєєр хэлбэл Бурханыг алдаршуулах хїсэлтэй хїмїїс Тїїнд таалагддаг. Тэд Эцэгийн гэрт дуу хууртай орж ирдэг. Тэд Бурханд магтаалын дууг єргєх хїсэлтэй. Бурханыг ая дуугаараа магтаж, бїхнээс илїї дээдлэх нь тогтсон ёс заншлаас ч илїї Тїїнд таалагддаг.

Есїс загалмай уруу явахынхаа ємнєхєн Бурханд магтуу єргєсєн. Бичээст хэлэхдээ 'Тэд магтуу дуулсныхаа дараа, тэд Чидун уул єєд явцгаалаа' гэжээ (Maтай 26:30). Бурханы ард тїмэн Эзэнд магтаалын дууг єргєсєн тухай Библи дээр 25-аас багагїй дурдагддаг. Эзэнд таалагдахыг хїсэгч хїмїїсийн магтаалыг Бурхан хїлээж авдаг.

Тїїний Хаанчлалын хїмїїс Тїїний тухай номлодог.
Хэрэв бид Бурханд таалагдахыг хїсэж байгаа бол Христийг тунхаглах хэрэгтэй. Бид Сайн Мэдээг номлохдоо хїмїїсийн сонсохыг хїсэж буй зїйлтэй нийцїїлж болохгїй (1 Кор. 1:21; Гал.1:10).

Бидний хїсэл нь 'Би їргэлж Тїїнд тааламжтай зїйлсийг їйлддэг...' (Иохан 8:29, Ром 15:3) гэж хэлж байсан Есїсийн хїсэлтэй ижил байх ёстой. Бид Тїїний хувьд эрхэм бєгєєд биднийг Бурханы Хаанчлалын иргэд болгох нь Тїїнд тааламжтай гэдгийг мэдэх нь ямар агуу бэлэг вэ.

Бурханы Хаанчлал нь їгээр бус хїч дотор їзэгддэг (1 Кор. 4:20).
1. Тїїний хангах хїч: Бурхан бидэнд єдєр тутмын талхыг (Maтай 6:11), амийн усыг (Иохан 4:14) болон амралт, амар тайвныг єгдєг (Maтай 11:28).
2. Тїїний хамгаалах хїч: Бурхан тэнгэр элч нараараа биднийг хамгаалуулдаг (Дуулал 91:11-13).
3. Тїїний амлалтын хїч: Бурхан бидэнд Єєрийн Їгээ єгдєг (Дуулал 107:20).

Док. Czeslaw Bassara ( Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй. ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).