Is this site a blessing to you?Үр дүн

Бурханы Їг надад ямар хамааралтай вэ?

Надаас сонссон эрїїл їгсийн жишээг Христ Есїст итгэх итгэл ба хайр дотор байлга. (2 Тимот 1:13).
 
1. Эрїїл їгсийн хэв маяг
2 Тимот 1:13 дээр дурдагдсан 'жишээ' гэдэг їг нь 'уран барилгачийн хэв маяг' гэсэн утгатай. Чуулганы эхэн їеэс эхлээд л эрїїл сургаалын хэв маяг гэж бий болсон. Энэ нь бїх сургаалыг шалгаж їзэх хэмжїїр байсан юм. Энэхїї агуулгын хэм хэмжээг алдагдуулахгїй байхыг Тимотод сануулсан. Хэрвээ алдагдуулбал єєрийнхєє эргэн тойрон дахь багш нарыг шалгах шалгуургїй болно гэсэн їг. 21-р зуунд амьдарч буй бид Элч Паулын 1-р зуунд зааж байсан сургаалаас бат зуурах хэрэгтэй. Чуулганы эхэн їед философи єргєн тарсан байсан. Энэ нь 'бид хуулийн дор байхгїй' гэсэн гол санаатай. Энэ санаа єнєєдєр ч байж л байгаа. Єнєєдєр бол хуулийн їе бус, нигїїлслийн їе гэж хэлдэг зарим хїн бий. Шинэ Гэрээ бол 'хайрын захидлуудын' цуглуулга болохоос хуулийн ном биш гэж хэлдэг. Зарим хїн єєрсдийнхєє нэрлэдгээр 'теологийн хэв маяг'-аа алдсан. 'Эрїїл їгсийн жишээ' гэдэг їг нь хуулийг харуулахгїй байна гэж її (1 Кор. 9:21; Гал. 6:2-ыг хар), бид аль талаар нь амьдрах ёстой вэ?

2. Бат сахь!
Зуун зууны туршид хїнд хэцїї цагт тогтвортой байдаг хїмїїсээр Бурханы ажил хийгдэж ирсэн. Тэдний хувьд бууж єгєх єндєр боломжтой байсан. Гэсэн ч тэд бат зогссон. Бууж єгєєгїй хїмїїсийн нэг бол Элч Паул юм. Амьдралынхаа тєгсгєлд ирэхдээ Христ доторх дїї Тимотоо тэр урамшуулахыг хїссэн. 1 Тимот 1:11 дээр хэлснээр Бурхан сїнслэг їнэнийг Элч Паулд даатгасан ба тїїнийгээ тэр Тимотод даалгасан (1 Tим. 6:20). 2 Тим. 1:13 дээр Тимотод єгєгдсєн їїрэг даалгавар нь тэрхїї їнэт їнэнийг 'бат сахиж', мєн 'хамгаалж', улмаар тїїнийгээ бусдад дамжуулах байв (1 Tим. 2:2).

3. Надаас сонссон
Ариун Сїнс бол Їнэний Сїнс гэж бид итгэдэг. Тэр їнэнийг Тимотод даалгасан. Тїїнээс бидэнд нэг Ариун Сїнс, нэг їнэн л ирдэг. Бид хоёр Ариун Сїнсэнд итгэдэггїй. Тиймээс бид хоёр юмуу тїїнээс дээш їнэнд итгэдэггїй. Бидэнд їнэнийг заалгахын тулд Бурхан Ариун Сїнсээ илгээсэн. Сїнсний їйлчлэлээс гадуурх зїйл нь харанхуй юм. Тїїнгїйгээр бид Бурханы Їгийг ойлгох боломжгїй. Бид ямагт Тїїний сургаал дотор байх ёстой (Иохан 16:13). Тэр биднийг їнэнийг хамгаалуулж, тїїнийг бусдад дамжуулах боломжтой болгодог.

4. Итгэл ба хайр
Тимотын сургаал 'итгэл ба хайр' дотор байх ёстой байсныг бид дурдах хэрэгтэй. Їнэнийг хайр дотор ярих ёстойн гол учир нь энэ бол Бурханы єгсєн загвар. Бурхан хэзээ ч їнэнийг хайргїйгээр ярьдаггїй. Eфес 4:15 дээр хэлснээр 'хай дотор їнэнийг ярих' юм. Итгэл дотор тууштай байхаас татгалзах нь бидний хувьд тун амархан. Їнэнийг заахын оронд чєтгєрийн ангууч болж, єєрийн сургаалаа зааж, асуудал їїсгэх нь маш хялбар. Зєвтгєл ба Христэд итгэгчийн амьдралын талаарх товч тайлбар гэвэл: 'Итгэл нь биднийг эзэд болгодог бол хайр нь биднийг зарц болгодог. Итгэлийг їргэлж Эзэн Есїс Христ дотор засч, залруулж байх ёстой.'

5. Христ Есїс дотор
Бїхий л тэнгэрлэг ерєєлийн їндэс нь зєвхєн Христ дотор билээ. Итгэл бол сїнсний хувьд Аврагч, Есїс Христтэй холбогдоход ашиглагдах чухал зэмсэг юм. Жишээлбэл: 'Хуулиас гардаг єєрийнхєє зєвт байдалтай биш, харин Христэд итгэх итгэлээр ирдэг, итгэлийн їндсэн дээр Бурханаас ирдэг зєвт байдалтай Тїїний дотор би олдохын тулд юм.' (Филиппой 3:9).

Док. Czeslaw Bassara ( Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй. ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).