Is this site a blessing to you?Үр дүн

Ваарчны гэрт

Иеремиа 18:1-11

Бичээсийн тїїхэн утга

Ваарчинд тодорхой тєлєвлєгєє байсныг Иеремиа ажигласан.
Ваарчин янз бїрийн багажийн хамт єєрийн уран гараа ашиглан нэгэн шаварт тодорхой хэлбэр оруулсан. Ваар нь ваарчны бодсон зорилгын дагуу ашиглагдахаар бїтээгдсэн.

- Ваарчин шаврыг сонгосон болохоос шавар ваарчныг сонгоогїй.
- Ваарчин єєрт хэрэгтэй байсан шавраа сонгосон.
- Ваарчин хэлбэр оруулахын тулд хавчсан.

Агуу Ваарчинд бидний хїн нэг бїрд зориулсан тєлєвлєгєє бий (Иеремиа 1:18; 2:11).

- Бурхан бол Ваарчин, Израйль бол Тїїний шавар гэдгийг Иеремиа харсан.
- Израйльд зориулсан Бурханы тєлєвлєгєє байсан.
- Бурхан олон ивээлээр дамжуулан Израйльд хэлбэр оруулсан.
- Бурхан шїїлтийг їзїїлснээр Израйльд тодорхой хэлбэр оруулсан.

Бичээсийн сїнслэг утга

1.   Ваарчин шавраа олдог.

- Дуулал 40:2-3.
- Бусдын хувьд бид зїгээр л нэг бохир шавар атал Бурхан ваарыг харсан.
- Бид Бурханыг сонгоогїй харин Бурхан биднийг сонгосон!
- 1 Коринт 6, 9-11.

2. Ваарчин шавраа устай хольсноор хэлбэрт оруулахад бэлтгэдэг.
- Eфес 5:26.
- Галат 4:19.
- Филиппой 3:10.
- Ром 8:29; 12:2.

3. Ваарыг хожим хагарахад хїргэж болзошгїй хийг шахан зайлуулахын тулд ваарчин хєлєє ашигладаг. 
- Eфес 1:20-22.
- 'Цоорхой' итгэгчид.

4. Ваарчин шавраа эцсийн хэлбэрт нь оруулахын тулд дугуйн дээр байрлуулдаг.
- Дугуйн дээр эргїїлнэ.
- Дугуйн дээр шаардлагатай хугацаанд байна.
- Ваарчин мєн л 'гадны' зїйлийг зайлуулахын тулд хуруугаа ашиглана (1 Петр 5:6).

5. Ваарчин ваараа нарны гэрэлд хатаадаг.
Энэ шат нь хэрэгтэй ч эцсийнх биш юм. Хэрвээ ваарчин энд зогсвол ваар нэг их ашиглагдахгїй. Ваарчны тєлєвлєгєє илїї гїн гїнзгий.

6. Ваарчин ваараа зууханд хийх шаардлагатай.
a. Бїх хогийг нь галаар цэвэрлэнэ.
b. Їїнийг хийсний дараа ваар илїї бат болно.
c.   1 Петр 4:12-14.

7. Ваарчин ваараа чимэж янзална.
Ваар нь бат бєх байхаас гадна сайхан харагдах ёстой (Ром 12, 2).

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).