Is this site a blessing to you?Үр дүн

Орчин їеийн хїїхдїїдэд хїрэх нь

(Шастирын Дээд 12:32)

1. Хїїхдїїдийн маань амьдарч буй цаг їе биднийхээс юугаараа ялгаатай вэ?

'Бїх їзэл бодол єєр єєрсдийн єнцгєєс харсан дїгнэлт' гэж єнєє їеийнхэн їздэг. Энэ нь тодорхой хэмжээнд бол їнэн. Бид ихэнхдээ юмыг єєрийнхєє єнцгєєс л харах гээд байдаг. Орчин цагийн анализ ухаан хийгээд єнгєрсєн їеийн шинжлэх ухааны нотолгоонуудаас болоод єнєє їеийнхэн эргэлзэнгїй болсон.

2. Їзэл бодлын гурван тєрєл:

2.1 Теосэнтризм
2.2 Модернизм
2.3 Постмодернизм

3. Орчин їеийнхэнд Сайн Мэдээг хїргэх нь

Бид сайн мэдээний тухай ойлголтоо тэлэх хэрэгтэй.
Єнєє їеийнхэн уламжлалт итгэл їнэмшилд итгэхдээ хойрго болсон. Амьдрал болоод бодит байдлын талаарх орчин їеийн їзэл бодлууд дээр суурилсан асуултуудыг тэд тавьдаг. Тэрхїї ойлголтыг нь хєндєх нь єнєє цагт Христийг тунхаглахад зайлшгїй шаардлагатай. Аливаа їйлчлэлийн зорилго нь хїмїїсийг дайсагналаас Бурхан уруу болон Тїїнийг хайрлах хайр уруу чиглїїлэхэд оршино (Дэд хууль 6:5).

Бид єнєє їеийнхэнтэй адил тєстэй талуудаа дурдах хэрэгтэй.
Бид єнєє їеийнхэнтэй адил тєстэй талуудыг аль болох их олж харах хэрэгтэй. Христитгэлийн ертєнцийг їзэх їзэлтэй зарим талаараа эсвэл бїх талаараа нийлдэг орчин цагийн итгэл їнэмшил, їнэлэлт цєєнгїй бий. Эдгээрээр дамжуулж бид тэдэнтэй харилцаж болно. Жишээлбэл:

Барууны соёл хєгжихгїй байна.
Библид итгэдэг итгэгчид бид хїмїїний нийгэм тєгс ертєнц болтлоо хєгжин дэвжинэ гэж хэзээ ч итгэж байгаагїй. Евангелийнхэн энэ тал дээр єнєє їеийнхэнтэй санал нэг байх болно. Хэрвээ техник технологи биднийг хєгжїїлэхгїй байгаа юм бол биднийг хааш нь хєтєлж байна вэ гэж бусдаас асууж болно? Модернизм маш єєдрєг їзэлтэй байсан бол постмодернизм тийм биш.

Арьс єнгєний їзэл болон шударга ёсны тєлєєх санаа зовнил.
Єнєє їеийнхэн арьс єнгє болон хїйсний асуудлуудад санаа тавьдаг болсон. Бид ч гэсэн энэ асуудлуудыг шийдэхийг хїсэж байгаа ч шударга ёс, тэгш эрхийн хэм хэмжээг юу тодорхойлох вэ?

Экологийн тєлєєх санаа зовнил.
Єнєє їеийнхэн агаарын бохирдлын эсрэг тэмцэж байгаа. Итгэгч хїмїїс їїнээс ч илїїгээр гарагийнхаа тєлєє санаа тавих ёстой. Илїї цэвэр, илїї сайн дэлхийн тєлєє бид тэдэнтэй адил хїсэлтэй байж болно.

Бїтээлч чанарыг чухалчлах.

Элч Паул Афинд байхдаа эш їзїїлэгчдийн хэлсэн їгсийг ашиглахын оронд тэдний єєрсдийнх нь яруу найрагчдаас иш татсан (Їйлс 17). Итгэгч хїмїїс тухайн ахуй соёлоос нь Бурханы дїр тєрхийг єєрийн мэдэлгїй тусгасан їгсийг ашиглаж байвал сайн.

Хамгийн-чухал нь харилцаа.
Єнєє їеийнхэн жинхэнэ хамт олныг олвол тїїнийг єндрєєр їнэлнэ. Гурвал хэлбрээр оршдог Бурханд итгэдэг бид харилцааг мєн хамгаас чухалд їздэг.

Док. Czeslaw Bassara ( Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй. ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).