Is this site a blessing to you?Үр дүн

Сэтгэлээр унах їед бидэнд Бурханы урамшуулал хэрэгтэй

Еврей 10:23-35 - Бурханы хїмїїст бїгдэнд нь урамшуулал хэрэгтэй!

1. Исаакт урамшуулал хэрэгтэй байсан: 'Би чамайг єлсгєлєнгийн газарт ерєєнє!

Эзэн Исаакт їзэгдэж, "Чи Египет уруу бїї яв! Миний зааж єгєх тэр газарт суу. Энэ газар амьдран суу. Би чамтай хамт байж, чамайг ерєєн, энэ бїх газрыг чамд болон чиний їр хїїхдїїдэд єгнє. Би чиний эцэг Абрахамд тангарагласнаа биелїїлнэ" гэв. (Эхлэл 26:2-3).

(Эхлэл 26:12-13).

Нутаг нь єлсгєлєнд нэрвэгдэх їед Бурхан тїїнийг Египет уруу явуулалгїйгээр байгаа газраа їлд гэж тушаасан. Бурхан Исаакыг энэ нутагт нь ерєєнє гэж амласан байв. Бурхан Исаакыг ерєєсєн учир тэрээр ургац хураахдаа зуу дахин их ургац хураажээ. Исаак улам агуу болж, маш баян болтлоо хєгжин дэвжсэн.

Яг їїний адилаар Бурхан биднийг зовлонтой, дутагдалтай, шархалсан їеїдэд маань ивээх боломжтой. Хїнд хэцїї, дарамттай нєхцєл байдлаас бид амархан зайлсхийх сорилтод орж магадгїй.

Бидний дутагдалтай, дарамттай байгаа газар маань Бурхан биднийг ерєєж Єєрийн агуу хїч чадлаа харуулахаа амласан.

2. Рахел: '...Бурхан Рахелыг дурсан санав!'

Бурхан Рахелыг дурсан санаж, тїїнийг сонсоод, умайг нь нээж єгчээ. (Эхлэл 30:22).

Рахел удаан хугацаагаар хїїсэр байсан тул Бурхан тїїнийг мартчихсан юм шиг л харагдаж байсан. Бусад нь бїгд л ар араасаа хїїхэд тєрїїлж байв. Бурханы ерєєлєєс Рахел л ганцаараа дутсан мэт байсан. Гэтэл Бурхан тїїнийг мартсан мэт санагдах їед Бичээс дээр 'Эзэн Рахелыг дурсан санав!' гэж бичигдсэн. Рахел мартагдаагїй! Бурхан тїїнийг санаж, тїїний хашхирахыг сонссон. Тэр тїїний шившгийг зайлуулж, тїїнд хїї єгсєн. Тэр тїїнийг Иосеф гэж нэрлэсэн. Рахелын хїї Иосеф бусдаасаа илїїд єргєгдсєн. Иосефын ирээдїй хамгийн гэгээлэг нь байсан ба хожим нь Египетийн Ерєнхий Сайд болсон. Хэдийгээр Рахел ивээл хїртэхийн тулд маш удаан хїлээх шаардлагатай байсан ч, авсан даруйдаа тэр нь бусдаасаа илїї байсан.

Заримдаа амьдралд бусад нь бїгд ивээл хїртэж байхад Бурхан биднийг мартсан мэт санагдах їе байдаг. Рахелыг санасан Бурхан биднийг санах нь гарцаагїй бєгєєд удаан хїлээсэнтэй нь дїйцэхїйц онцгой ерєєлєєр ерєєх болно.

Бид сэтгэлээр уналгїйгээр Бурханы бэлдсэн онцгой ерєєл уруу харж, найдвар дїїрэн байх ёстой.

3. Иаков: 'Лабаны чамд хийсээр ирсэн бїх зїйлийг би харсан.'

...Учир нь Лабаны чамд хийсээр ирсэн бїх зїйлийг би харсан. (Эхлэл 31:12).

Эхлэл 31:12.6.7.41

Лабаны шударга бус їнэлгээн доор Иаков 20 жил ажилласных нь дараа Бурхан тїїнийг эцгийнхээ гэр уруу яв гэж хэлсэн. Тэр Иаковт 'Лабаны чамд хийсээр ирсэн бїх зїйлийг би харсан' гэсэн. Эзэн Иаковыг Лабанаас чєлєєлсєн. Хэдий Лабан Иаковыг удаан хугацааны туршид хуурч, шударга бус хандсан ч, энэ бїхнийг Эзэн мэдэж байсан. Бурхан Иаковт учирсан шударга бус явдлыг харж байсан учир эцэст нь тїїнийг чєлєєлсєн.

Бидний амьдралдаа амсаж буй бїхий л зовлон, шаналалыг Бурхан мэдэж байдаг. Бурхан бидний туулж буй зовлонг мэдэхгїй байгаа гэж бодон сэтгэлээр унах ёсгїй.

Бурхан бїх шударга бус явдлыг харж байдаг ба дарлагч, мууг їйлдэгч хїмїїсийн гараас биднийг аварна.

4. Елиа: 'Туулах зам урт байна!'

Харин тэрээр єєрєє нэг єдєржинєє алхсаар цєлд хїрээд, нэгэн арц модын доор суув. Тэрээр їхэхийг хїсэмжлэн 'Одоо хангалттай. Эзэн минь, би эцэг євгєдєєсєє дээрдэх юмгїй тул одоо миний амийг аваач' гэж хэлэв. Тэрээр арц модны дор хэвтэн унтав. Харагтун, нэгэн тэнгэр элч тїїнд хїрч, 'Бос, идэгтїн' гэжээ. Елиа харвал тїїний толгойн хавьд халуун чулуунууд дээр жигнэсэн талх, ваартай ус байжээ. Тэрээр идэж уучихаад дахиад л хэвтэв. Эзэний тэнгэр элч хоёр дахь удаагаа дахин ирээд, тїїнд хїрч, 'Босоод идэж ав. Учир нь энэ аялал чиний хувьд дэндїї хїнд юм' гэв. (Хаадын дээд 19:4-7).

Хаадын дээд 19:1-7, 15-16; Хаадын Дэд 2:1-11.

Иезебелээс амьдралд нь заналхийлэл ирэхэд Елиа ихэд айж, єєрийг нь їхїїлж єгєхийг гуйсан. Тэр Бурханд 'одоо хангалттай, миний амийг аваач' гэсэн. Амьд явснаас їхсэн нь дээр юм байна гэж тэр бодсон. Амьдралд нь зорилго байгаа эсэхийг тэр харж чадахгїй байв. Єєрєєр нь хийлгэх ажил Бурханд їлдсэн гэдгийг тэр ойлгохїй байлаа. Бурхан тэнгэр элчээ илгээн тїїнд хїч оруулсан. Тэр тїїнд єшєє хийх зїйл их бий гэдгийг хэлсэн. Тїїгээр гїйцэлдїїлэх єєр илїї чухал ажлууд Бурханд байсан. Тэрээр хоёр їндэстний хаадыг болон єєрийг нь залгамжлах Елишаг томилох ёстой байв. Мєн Елиад їхлийг їзїїлэлгїйгээр, галт сїйх тэргээр тэнгэрт хїргэх Бурханы тєлєвлєгєє байсан. Елиа урам нь хугарсан їедээ Бурханы єєрт нь зориулсан гайхамшигт тєлєвлєгєєг ойлгоогїй билээ. Харин ч бїр їхэх гэж залбирсан. Гэвч Бурхан тїїнийг зоригжуулж, амьдралд нь зориулсан тєлєвлєгєєг нь гїйцэлдїїлэхэд тусалсан.

Бид энэ амьдралын дарамтнаас болж хїнд ачааг їїрэх їедээ энэ ертєнцєєс биднийг аваач гэж Бурханаас гуйдаг. Бидний туулах зам урт, Бурханы биднээр дамжуулан хийх олон ажил бий гэдгийг бид ойлгодоггїй.

Бурхан Єєрийнхєє Хаанчлалын тєлєє биднээр гїйцэлдїїлэхийг хїссэн бїхий л ажлаа хийлгїїлэхийн тулд биднийг урамшуулдаг.

Док. Czeslaw Bassara ( Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй. ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).