Is this site a blessing to you?Үр дүн

Талархалын ивээл

1. Талархал бол сїнслэг амьдралын илрэл

Лук 17:11-18
Бусад ес нь хаачив?

2.   Талархал нь Бурханд алдрыг єргєдєг

Їйлс 3:7-11
Талархалтай байснаараа бид бусдыг урамшуулдаг.

3. Авралын їр дїнд Бурханы нигїїлсэлийг хїртэх нь биднийг талархуулахад хїргэдэг

Ефес 2:4-10
Талархах сэтгэлгїй байдал нь тєєрсєний шинж байж болно.

4.   Итгэгч хїн Бурханы хийсэн бїхэнд талархдаг

Филиппой 4:6
Бурхан бидэнд юу хэрэгтэйг мэддэг.

5. Итгэгч хїний амьдрал нь талархлаар хэлбэржих учиртай


Колоссай 3:15-17
Талархах сэтгэлгїй байдал нь гэрчлэх боломжуудыг хомсдуулдаг.

6. Бид баяр хєєртэй байж, талархалаа илэрхийлж байхаар дуудагдсан

1 Tесалоник 5:17-18
Бидний талархах ёсгїй нєхцєл байдал гэж байхгїй.


Итгэгч хїн яагаад талархалтай байх ёстой вэ?

1. Бурхан хэлсэн учраас.
2. Талархах сэтгэлгїй байна гэдэг нь нїгэл.
3. Талархалаар бид Бурханыг алдаршуулдаг.
4. Талархалаар бид їйлчлэлийн талбаруудыг нээдэг.
5. Талархалаараа бид Бурханы тєлєє амьдрахад бусдыг уриалж, Тїїнд їйлчилдэг.
6. Талархал нь итгэгч хїний сэтгэл дахь амар тайвныг арвижуулдаг.

Дуулал 50:14

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).