Is this site a blessing to you?Үр дүн

ЭЗЭН ЕСЇСИЙН ХЄЛД

1. НЇГЛИЙН УУЧЛАЛ - Лук 7:38
Энэ Фарисай Эзэн Есїсийг гэртээ урьсан хэдий ч Тїїний хєл дор огт суугаагїй. Тэр Тїїнтэй хамт ширээн дээр суухыг хїссэн. Харин эмэгтэйгийн хувьд Эзэн Есїсийг гэртээ уриагїй ч (тэр орон гэргїй ч байсан байж магадгїй) єєрийн хамгийн том асуудлыг ойлгосон: гэм нїгэл. Тїїнд нїглийн уучлал хэрэгтэй байсныг тэр мэдэж байсан. Тэр гэм нїглээ Эзэн Есїсийн хєлд тавьжээ.
ЭЗЭН ЕСЇС БОЛ НЇГЛИЙГ УУЧИЛДАГ БУРХАН!

2. ЗЄВ СУРГААЛ - Лук 10:39
Мариа сурах шаардлагатай байснаа мэдэж байв. Хэдийгээр Эзэн Есїсийг Бетанд байдаг гэртээ Марта урьсан ч Мариа Эзэн Есїсийн хєлд суусан. Суралцахад тєвлєрєл шаардагддаг. Эзэн Есїсийг Мариа уриагїй нь їнэн ч, тэр єєртєє хамгийн тохиромжтой суудлыг олсон нь Есїсийн хєл дор байлаа! Энэ нь 'зайлуулагдашгїй сайн' юм (Лук 10:42).
ЭЗЭН ЕСЇС БОЛ ЇНЭН БОЛОХ БУРХАН БЄГЄЄД БИДНИЙГ МЭДДЭГ, БАС ХАЙРЛАДАГ!

3.  ТАЙТГАРАЛ - Иохан 11:32
Мариагийн ах Лазар нь єнгєрсєн байлаа. Хэдийгээр Иудейчїїд тїїнийг булш уруу явлаа гэж бодсон ч тэр огт тийм зїйл дээр тєвлєрсєнгїй. Адилхан асуудал зовлонтой хїмїїсээс тайтгарлыг авах боломжгїй гэдгийг тэр ойлгосон. Мариа Эзэн Есїсийн хєлд суусан нь маш зєв газар байв. Зєвхєн Тэр л тайтгарлыг єгч чадна. Уй гашуу, харууслын газар Мариагийн сэтгэлд баяр хєєрийг Эзэн Есїс л авчирсан.
ЭЗЭН ЕСЇС БОЛ БИДНИЙ АСУУДАЛ БЭРХШЭЭЛИЙГ ЗОХИЦУУЛЖ ЄГДЄГ БУРХАН!

4.   ХЇЇХДИЙН АМЬ - Лук 8:41
Хїїхдийнх нь їхэл Иайрыг Есїсийг хайхад хїргэсэн. Тэр Тїїнийг олмогцоо Тїїний хєл дор унасан. Тїїний охинд єєр хэн ч амь єгч чадахгїйг тэр ойлгосон. Эзэн Есїсгїйгээр хїїхдїїд їхмэл гэдэг їнэнийг Иайр баталсан. Эцэг эхийн хайр, амьсгалах агаар, хоргодох газар, хувцас, хоолноос ч илїї хїїхдїїдэд Эзэн Есїс хэрэгтэй. Хїїхэд нь їхсэн асуудалтайгаа хаашаа хандах ёстойг Иайр мэдэж байлаа.
ЭЗЭН ЕСЇС БОЛ БЇХ ХЇЇХДЭД АМЬ ЄГЄХИЙГ ХЇСДЭГ БУРХАН!

5.   ТАЛАРХАЛ - Лук 17:16
Уяман євчтэй арван хїн Эзэн Есїстэй уулзсан бєгєєд бїгд Бурханы хайрыг хїртсэн. Тэд бїгдээрээ уяман євчнєєсєє эдгэрсэн. Дараа нь тэд хэвийн амьдрал уруугаа орсон. Тэдний нэг нь болох Самари хїн хэнд талархал єргєх учиртайгаа ухаарсан. Тэр буцаж ирээд Эзэн Есїсийн хєлд унасан. Зєвхєн нэг нь буцаж ирсэн гэдгээс гадна нєгєє ес нь ирээгїй нь маш гайхмаар зїйл. Тэр Самари хїн хоёр удаа цэвэршсэн: бие болоод сїнсний хувьд. Сїнс нь цэвэршсэнийг талархал нь харуулсан.
ЭЗЭН ЕСЇС БОЛ БИДНИЙ ТАЛАРХЛЫГ ХЇРТЭХ ЗОХИСТОЙ БУРХАН!

6. АЙДСЫГ ЯЛАХ ЯЛАЛТ - Илчлэлт 1:17
Эзэн Есїсийг алдар дотор нь харахдаа Элч Иохан айдсыг мэдэрсэн. Тэр Эзэн Есїсийг мэддэг байсан, хамт алхаж явсан, Тїїний заахыг нь сонсож байсан, тэр Тїїнд  бїр 'хїрч' байсан. Тїїнийг яруу алдартайгаар нь харахдаа хэдийгээр єєрєє настай байсан ч Тїїний хєл дор унасан! Эзэн Есїс бол Эхэн ба Эцэс гэдгийг тэр сайн мэдэж байсан. Эзэн Есїсийг ярихыг нь сонсохын тулд тэр чимээгїй байсан. Элч Иохан бол Эзэн Есїсийн тєлєє амьдардаг хїний агуу їлгэр жишээ билээ. Энэ дэлхий дээрх хамгийн сайхан газар нь Эзэн Есїсийн хєл дор юм гэдгийг тэр ойлгосон!
ЭЗЭН ЕСЇС БОЛ БИДНИЙ АМЬДРАЛ, МАГТААЛЫГ БЇГДИЙГ НЬ АВАХ ЗОХИСТОЙ БУРХАН!

Док. Czeslaw Bassara ( Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй. ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).