Is this site a blessing to you?Үр дүн

Эзэн Есїс. Тэр ямар вэ? Юу хийдэг вэ?

(Илчлэлт 3:7-9-ийн дагуу)
         
Филаделфи хот.
Илчлэлт номон дээр дурдагдаж буй долоон чуулганаас хамгийн ихээр Бурханд їйлчилсэн чуулган бол Филаделфи дахь чуулган. Энэхїї чуулган їїрэг даалгавартаа итгэмжит байсан. Тэрээр Эзэнтэй ойр амьдарч байсан ба Тэр тїїнийг буруутгаагїйгээр зогсохгїй тїїний гэм бурууг ч дурдаагїй. Тїїний шалгуур нь цаг хугацаан шалгуур байлаа. Эзэн Есїсийн нээж єгсєн хаалгаар тэр орох болов уу?

Эзэн Есїс - Бичээч.
Илчлэлт 3:7-13 дээр захидлыг хїлээн авч буй хїмїїсийн хэлэнд зохимжтой байдлаар Эзэн Есїс Єєрийгєє танилцуулсан.

1. Тэр бол ариун (Илч. 3:7).
Эзэн Есїс ёс суртахууны хувьд тєгс, гэм зэмгїй байсан. Тїїний мєн чанар нь тєгс. Ариун байдал нь Бурханы чухал чанар. 'Ариун Нэгэн' гэх Бурханы нэрийг Иудейчїїд сайн мэднэ. Исаиа 43:15 дээр Бурхан 'Би бол Эзэн, та нарын Ариун Нэгэн, Израйлийн Бїтээгч, та нарын Хаан' гэж тунхагласан. Бид Эзэн Есїсийн ариун байдлыг Бурханы хэмжээнд харах хэрэгтэй. Тэр бол ариун - тиймээс тэр гэм нїглийг їзэн яддаг. Їл итгэгчид єєрсдийн нїглийн асуудлыг Тїїгээр шийдїїлэх хэрэгтэй. Тэр бол ариун - тиймээс итгэгчид ч мєн ариун байх ёстой.
 
2. Тэр бол їнэн (Илч. 3:7).
Эзэн Есїс бол бїхний дээр байдаг, бїрэн итгэмжит бєгєєд найдвартай Нэгэн.
Тэр Єєрийгєє 'їнэн Нэгэн' гэсэн нь эх хэлэн дээрээ (анатенос) буюу бодит, жинхэнэ, їнэн гэсэн утгатай. Эзэн Есїс дотор бид бодит байдлыг хардаг. Бид Тїїнийг мэдсэнээр Туйлын Їнэнтэй тулгардаг. Есїс бол бодит. Їнэн байна гэдэг нь Тїїний хэлсэн їг бїр нь Бурханы їнэн Їг ба амласан амлалт бїр нь биелнэ гэсэн їг. Тиймээс хэрэв бид Тїїнд итгэвэл Тїїний авралд найдаж болно. Итгэгчдийн хувьд Эзэн Есїсийн бидэнд хэлж буй бїхэн їнэн гэдгийг бид ойлгох хэрэгтэй. Хэрэв Тэр биднийг 'нээлттэй хаалгаар оруулахыг' хїсвэл бид Тїїний хїссэний дагуу їйлдэх ёстой.

3. Тїїнд Давидын тїлхїїр бий (Илч. 3:7).
Тїлхїїр эрх мэдлийг тєлєєлдєг. Эзэн Есїс 'Давидын тїлхїїрийг' атгадаг. Давидын тїлхїїрийн талаар дурдаж буй цорын ганц єєр газар бол Исаиа ном юм (Исаиа 22:20-23). Хезекиа хааны хаанчлалын їед  Давидын гэрийн тїлхїїр Елиакимд єгєгдсєн. Энэ нь Иудагийн хаадын бїхий л эрдэнэсийг хадгалж байсан Давидын гэрийг нээх тїлхїїр билээ. Давид хаан уруу нэвтрэгч Елиаким хэн орж, гарахыг шийдэх эрх мэдэлтэй байв. Тэр хааны дараах эрх мэдэлт нэгэн байв. Зєвхєн тэр л їїдийг нээж, хаах боломжтой.

4. Тэр тэднийг хайрласан (Илч. 3:9).
Эзэн Есїс Филаделфичїїдийн хїнд хэцїї байр суурийг ойлгосон. Эзэн Есїс тэдэнд хамгийн сайныг єгєхийг хїссэн (John 16:27). Филаделфид (Ах Дїїсэг Хайр) амьдарч байсан хїмїїс Бурханы Хайрыг хїртэгчид байв. Бурханы хайрыг эхэлж хїлээж авалгїйгээр жинхэнэ ах дїїсийн хайраар хайрлах нь боломжгїй. Эзэн Есїс хайрын улмаас їхсэн гэдгийг їл итгэгчид ойлгох хэрэгтэй. Тэрээр нїгэлтнїїдийг хайраар аврах хїсэлтэй (Иохан 3:16; Ром 5:8).


Док. Czeslaw Bassara ( Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй. ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).