Is this site a blessing to you?Үр дүн

Элч Паулын урилга

Бурханлаг амьдралаар амьдрахад уриалахын тулд Элч Паул (Ефес 5-р бїлгийн дагуу) биднийг дараах газруудад урьж байна:

1. Сїм (Eфес 5:1-7)

Элч маань бидэнд сїм дотор Эзэн Есїсийн гаргасан золиосыг сануулж байна. Гэм нїгэл муухай бєгєєд Бурханы ємнє ємхий їнэртэй (Иса. 3:24).

Хэрэв бид хайр дотор явбал амьдрал маань амьд тахил (Ром 12:1-2; Фил. 2:17), Эзэнд зориулагдсан анхилуун їнэр болох болно (Иохан 12:1-8).

2. Талбай (Ефес 5:8-14)

Дараа нь Элч Паул маань биднийг талбайд авч очин, гэрлийн дотор явахад сїнслэг їр жимсийг ургуулдаг гэдгийг сануулж байна (Гал. 5:22-23).

Хэрэв бид гэрлийн дотор явбал харанхуйтай нєхєрлєх боломжгїй (2 Кор. 6:14-18).

3. Ажлын газар (Eфес 5:15-17)

Одоо Элч Паул маань биднийг ажлын газар авч очин, боломжийг зєв зїйтэй ашигладаг ухаалаг наймаачид байхад уриалж байна.
Хэрэв бид мэргэн ухааны дагуу явбал бид цагаа ухаалаг зарцуулна.

4. Зоогийн танхим (Eфес 5:18-21)

Тэгээд бид Элч Паулын хамт зоогийн танхимд очин, (Eфес 5:18-19) хэрхэн Сїнс дотор явахыг сурах болно (Гал. 5:16-26).
Хэрэв бид Сїнс дотор явбал баяр хєєртэйгєєр нэг нэгэндээ талархалтай байж, захирагдана. 

5. Гэр (Eфес 5:22-33)

Элч Паулын сїїлчийн зогсоол нь гэрт буюу Христ болон чуулганы харилцааг эхнэр нєхрийн харилцаатай зїйрлэсэн. Христ биднийг хайрлан бидний тєлєє їхсэн бол єнєєдєр Тэр биднийг хайрлаж, халамжилдаг. Энэхїї дотно амьдрал нь Соломоны Дуун дээр дїрслэгдсэн бєгєєд Тїїнд ойртох хэний ч хувьд энэ нь боломжтой.

Хэрэв бид Эзэн Есїст захирагдаж байвал бид бусдад ивээл болох болно.

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).