Is this site a blessing to you?Үр дүн

Яагаад бид їйлчлэлд хамрагдах ёстой вэ?

Maтай 28:18-20;
Maрк 16:15;
Иохан 20:21;
Ром 10:13-15;
Їйлс 13:2-4.

Сайн Мэдээг чєлєєтэйгєєр хїлээн зєвшєєрдєг їндэстнїїдээс хїрээгїй їндэстнїїдэд ядуурал, євчин зовлон, гэмт хэрэг, хууль бус явдал, шунал, гажуудал ба дайн дажин их байдаг нь тїїхэн баримт юм.

Тїїхийг сєхвєл сїїлийн 6 мянган жилд 14,530 дайн болсон байна. Энэ нь жилд дунджаар 2.6 дайн болсон гэсэн їг. Энэ нь дайсны нэг цэргийг алахын тулд Цезариас 75 доллар гарсан. Напалеоноос 3 мянган доллар. Дэлхийн 1-р дайнд бид алагдсан хїн нэг бїрийн тоогоор 21 мянган доллар алдсан бол 2-р дайнд 200 мянган доллар болсон.
Орчин цагийн дайнд энэ нь 1 сая доллар орчим болсон байна.

Энэ их мєнгийг илгээлтэд зориулж байна гээд бод доо! 

Бидний илгээлтийн зорилго:

1.         Эзэн Есїсийн маань єгсєн агуу захирамжийг биелїїлэхийн тулд (Maтай 28:19-20).

 A. Бид їїний оронд єєрсдийн орон байрт санаа тавьдаг болсон.
 B. Бид їїний оронд тоог илїї чухалчилдаг болсон.
 C. Бид байгаа байдалдаа илїї тїшиглэдэг болсон. (Бидэнд мэргэжлийн хїмїїс хэр их байна?).

2. Эзэн Есїс Христийн хайрыг дамжуулахын тулд (Maтай 9:36-38; 18:10-14).

 A. Дээрээс ирэх дуудлагыг бид сонсох хэрэгтэй. ('Корнелийн гэр уруу яв!')
 B. Газраас ирэх дуудлагыг бид сонсох хэрэгтэй. ('Дїї нар уруу маань хэн нэгнийг илгээгээч!')
 C. Талбайгаас ирэх дуудлагыг бид сонсох хэрэгтэй. ('Македони уруу ирээч!')

3. Эзэн Есїс Христ уруу хїмїїсийг авчирснаар Бурханыг алдаршуулахын тулд (Иохан 3:16; Їйлс 1:8; Ром 10:13-15).

 A. Найдваргїй, хоосон байдлаас нь хїїхдїїдийг аврах.
 B. Хоригдлуудыг шоронд байхад нь аврах.
 C. Нутгийнхаа хїмїїсийнд зочилсноор аврах.
 D. Илгээлтээр дамжуулж дэлхий даяарх сїнснїїдийг аврах.

4. Эзэн Есїс Христийн биеийг барьж байгуулахын тулд (Eфес 4:12-16).

 A. Нутгийн чуулган нь илгээлтийн эздийн тєв юм.
 B. Нутгийн чуулган нь илгээлтийн тєлєєх залбирлын тєв юм.
 C. Нутгийн чуулган нь илгээлтийг дэмжих тєв юм.

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).