Is this site a blessing to you?Үр дүн

Їйлчлэхийн тулд аврагдсан!

Хэрэв Надад їйлчлэх хїн байвал, Намайг дага. Хаана Би байна тэнд бас Миний зарц байх болно. Хэрэв хїн Надад їйлчилбэл, тэр хїнийг Эцэг минь хїндэлнэ. (Иохан 12:26).

Зарц нар Эзэнийгээ дагадаг: Надад їйлчилдэг хїн Намайг дагах ёстой...

Зарц хїн Эзэнийгээ дагадаг гэдгийг Эзэн Есїс тодорхой хэлсэн! Зарц хїн хэзээ ч Эзэндээ юу хийхийг нь заах эрхгїй. Христийг дагана гэдэг нь Тїїний Сїнсээр удирдуулж, Тїїний мэргэн ухааны дагуу сонголтуудыг хийж, Тїїний тєлєє амьдарч, Тїїний биднээр хийлгэхийг хїсэж буй зїйлийг хийхийг хэлнэ!

Шинэ Гэрээн дээрх зарц гэдэг їг нь ихэнхдээ доїлос (боол) хэмээх Грек їг байдаг. Энэ нь заримдаа диаконос (їйлчлэгч) гэгдэх нь ч бий. Дїолос, диаконос хоёр нь ижил утгатай їгнїїд учраас энэ нь зєв юм. Аль аль нь л худалдан авагдсан эзнийхээ тавьсан байр суурин дээр байгаа хїнийг хэлнэ. Бид Эзэний хэрэгцээнд їйлчлэхээр дуудагдсан.

Эзэн Есїс зарц нартаа ямар ажил даалгасан юм бол? Тїїний зааж сургаснаар бол бусад-зарц нєхдийнхєє боол нь болж, тэдэнд туслахын тєлєє юуг ч хийхэд бэлэн байх замаар Тїїнд їйлчлэх юм.

Зарц нар Есїсийн ажиллаж буй газраас олдоно ... хаана Би байна тэнд бас Миний зарц байх болно.

Миний Эцэг одоо болтол ажилласаар байна. Би Єєрєє ч ажиллаж байна. (Иохан 5:17). Учир нь бид сайн їйлсийн тєлєє Христ Есїс дотор бїтээгдсэн, Тїїний бїтээл мєн. Бурхан биднийг тэдгээрийн дотор яваасай гэж урьдаас бэлтгэсэн билээ. (Eфес 2:10).

Бурхан бидний ертєнцєд ажиллаж байгаа! Бид Тїїний хийж буй зїйлсийг нь харж, мєн тїїнд нь оролцох болно. Їйлчлэл гэдэг бол зєвхєн пасторууд юм уу, аль эсвэл Теологийн Семинарт л суусан хїмїїсийн хийдэг ажил биш. Хэрэв бид зєвхєн тэр хїрээний хїмїїсийг хїлээж, тэдэнд найдвал маш багыг гїйцэлдїїлнэ.

Зарц нар Бурханаар хїндлэгдэнэ ...Хэрэв хїн Надад їйлчилбэл, тэр хїнийг Эцэг минь хїндэлнэ.

Бид Эзэнд баяр хєєртэйгєєр їйлчлэх їед Бурханаар хїндлэгдэх болно. Їїнтэй зэрэгцэх дэлхийн ямар ч алдар хїнд їгїй. Їйлчилж буй хїмїїс Бурханаар хїндлэгдэнэ. 

Агуу хийлч Паганини єєрийнхєє хийлийг хэнээр ч тоглуулахгїй гэдэг нєхцлийн доор Женев хотод байршуулсан. Энэхїї хєгжмийн зэмсгийн мод нь хэрэглэгдэж байх їедээ ялимгїй хуучирдаг ч хэрэглэхээ больмогц эрс хуучирдаг. Паганинигийн хийл єнєєдєр хуучирч элэгдсэн модноос цаашгїй болжээ. Итгэгч хїний їйлчлэлээс татгалзах сэтгэл нь єєрийг нь удалгїй хэрэгцээгїй болгож мэднэ.

Зарц нар Эзэнийгээ дагадаг! Зарц нар Есїсийн ажиллаж буй газраас олддог! Зарц нар Бурханаар хїндлэгдэх болно! 

Док. Czeslaw Bassara ( Энэ и-мэйл хаягийг спамнаас хамгаалж байгаа бөгөөд үзэхийн тулд JavaScript идэвхтэй байх хэрэгтэй. ; www.proword.eu)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).