Is this site a blessing to you?Үр дүн

Їхэгсдийн орноос ирсэн гуйлт

Лук 16:19-31
Иуда 22-23
1 Коринт 16:15

Илгээлт гэж юу вэ?

Бусдад Сайн Мэдээг дуулгахад єєрсдийгєє бїрэн зориулах нь илгээлт мєн!

Надтай холбоотой байдаг хїмїїс там уруу явах шийдвэрийг тийм ч амархан гаргачихгїй байх хэмжээнд тэдэнд нєлєєлєхийн тулд Бурханд єєрийгєє захируулах хїсэл надад бий юу?

Илгээлт миний хувьд?
Би илгээгдсэн її? Бурханы надад даалгасан їїрэг хариуцлагыг би бїрэн хїлээж авсан уу?
Итгэгчид яагаад илгээлтэд идэвхтэй байх ёстой гэж?

1. Хоёр том асуулт.

Библи дэх хїний асуулт: 'Би дїїгийнхээ харгалзагч юм уу?' (Эхлэл 4:9).
Энэ асуултыг тавьсан Кайн єєрийгєє зєвтгєх гэж оролдсон.
Хоёр дахь том асуулт: 'Миний хєрш гэдэг чинь хэн бэ?'  (Лук 10:29).
Энэ хуульч єєрийнх нь хєрш нь хэн болохыг мэдэхгїй байсан.
Итгэгч хїн бїр энэ хоёр асуултыг асуух ёстой. Асуухаасаа илїї хариулах ёстой!

2. Їхэгсдийн орон уруу илгээгдэх нь - Лук 16:19-31.

Їхэгсдийн орон бол илгээлтийн эздээр маш их дутагдаж буй хїмїїс юм. Їхэгсдийн орон бол Бурханыг эсэргїїцсэн бєгєєд мєнх амьдралаа Бурхангїйгээр єнгєрїїлэх болсон хїмїїсийн нэгдэл юм. Тэд сїнсний амьдралын їнэний тухай мэдэх авч хэзээ ч Бурханыг мэддэггїй.

Олон итгэгч Библиэ уншаад 'Би энд байна, намайг илгээгээч!' гэж хэлдэг мєртлєє илгээлтийн тєлєє юу ч хийлгїйгээр єнгєцхєн амьдралдаа сэтгэл нь ханадаг.

Тэд бол Їхэгсдийн орон уруу явж буй хїмїїст огт санаа тавьдаггїй хїмїїс. Элч нарын Їйлс номон дээрх Македоны Дуудлага єнєєгийн 21-р зууны итгэгчдэд хамаатай юу?

3.  Статистик.

Статистикыг сєхвєл итгэгчдийн 3 % нь илгээлтэд хамрагдсан байна.

Итгэгчдийн илгээлтэд зориулдаг мєнгєнєєс нохой, муурныхаа хоолонд зориулдаг мєнгє нь илїї байдаг байна.

Їхэгсдийн орон уруу улам олон хїн явж буй нь танд хачирхалтай санагдахгїй байна уу?

Евангелийн Сїмд явдаг ердийн гишїїн нь л гэхэд Эзэн Есїсийн тухай энгийн гэрчлэл ч хийж чадахгїй байна.

Хэдийгээр энэ дэлхий дээрх хамгийн их уншигдсан ном Библи мєн ч, ихэнх итгэгч долоо хоногт гурван бїлгээс хэтрэхгїй уншдаг.

4. Хараа.

Зарим итгэгч єєрсдєє тэнгэрийн улс уруу явж байгаадаа хэт баярласандаа болоод там уруу явж буй хїмїїсийг мартсан байна. Итгэгчдэд тамын хараа байх ёстой. Энэхїї хараа нь биднийг хамтдаа залбирч, мацаг барьж, єєрсдийн амьдралаа алдагдсан хїмїїсийн авралын тєлєє зориулахад туслах болно. Алдагдсан хїмїїсийн тєлєєх хараа нь итгэгч гэрїїдээс эхлэх бєгєєд бидний халаас болоод банкин дахь данс їїнд хамрагдана.

Хэрэв би явж чадахгїй бол хэн нэгнийг илгээх ёстой.

Яг їнэндээ хамгийн гол хэрэгцээ нь залбирал юм. Єнєєгийн цуглаануудад дутагдаж буй "залбирах ухаан" бидэнд хэрэгтэй.

Илгээлт нь бидний амьдралын хамгийн гол ажил уу, аль эсвэл бид єєрсдийгєє тєлєвшилгїй цуглаануудынхаа хананы цаана нуусаар байх уу?

5. Дэлхийн нєхцєл байдал.

Єнєєдєр амьдарч буй 100 хїн тутмын 66 нь Эзэн Есїсийн талаар огт сонсоогїй байдаг.

70 нь Цагаан-бус арьстан.     
57 нь Азичууд.  
21 нь Европчууд.
70 нь уншиж чаддаггїй.           
50 нь орондоо єлсгєлєн ордог.   
1 нь дээд боловсролтойгоороо сайрхах боломжтой.
40 нь Сайн Мэдээнд нээлттэй буй хїїхдїїд.  
6 нь дэлхийн баялгийн 50%-ийг эзэмшдэг. 
3 нь Їхэгсдийн орноос холгїй байгаа бєгєєд єнєєдєр ч явж магадгїй.

Ариун Сїнсний дууг сонсохгїй л бол энэ бїх статистик ямар ч утгагїй! Тэр биднээр дамжуулж ажиллахыг хїсэж байна!

6. Итгэгчдэд зориулсан Бурханы тєлєвлєгєє.


Улам илїї залбирч, илгээлтэд санаа тавь.
Бид зарим нэг асуултыг асуух ёстой:
Цуглааны маань бїх хїний идэвх минийх шиг байсан бол манай цуглаан ямар байх бол?
Цуглааны маань хїн бїр над шиг єгдєг байсан бол ямар байх бол?
Цуглааны маань хїн бїр над шиг залбирдаг байсан бол ямар байх бол?
Би илїї ихийг хийж чадах уу?
Илїї ихийг єгч чадах уу?
Илїї залбирч чадах уу?
Тэнгэрийн улсад уулзаж болох тэр хїмїїсийг бодоорой; Эзэний талаар таны гэрчилсэн, цорын ганц Аврагч уруу таны чиглїїлсэн байж болох тэр хїмїїсийг бодоорой.
Хэрэв та биш бол єєр хэн гэж?
Хэрэв энд биш бол єєр хаана гэж?
Хэрэв одоо биш бол хэзээ гэж?

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).