Is this site a blessing to you?Үр дүн

Czeslaw Bassara

Док. Czeslaw Bassara-гийн товч намтар
 
1948 он Польшийн Oswiecim-ийн (Auschwitz) ойролцоох Brzeszcze хотод, итгэгч гэр бїлд тєрсєн.

1965 он Эзэн дээр ирсэн. Тэр жилдээ Польшид хїїхдийн їйлчлэл эхлїїлсэн. 1969 он хїртэл Oswiecim-ийн ойролцоо сурч, ажиллаж байв.

1969-1974 он Польшийн Варшавд Христитгэлт Теологийн Академид теологид суралцсан. 

1972 он Хеленатай гэрлэсэн. Хоёр хїїхэдтэй, Богдан (1975 онд тєрсєн) ба Дорота (1979 онд тєрсєн). Хоёул гэрлэсэн ба хань ижилтэйгээ амьдарч байгаа (Агнейска ба Конрад) бєгєєд CEF-ийн їйлчлэлд хамрагддаг.

1975 он Польшид Теологийн Магистераар тєгссєн.

1976 он Швецарийн Килзимерт CEF-ийн Ахлагчдыг Сургах Институтыг дїїргэсэн.

1969 - 1990 он Польшид хїїхэд, залуучуудад хандсан їйлчлэл эхэлж, багш, эцэг эхчїїдийг бэлтгэсэн.

1982 - 1990 он хэд хэдэн сїм тарьсан ба Польшид буй Библийн Сургууль болон Евангелийн чуулгануудад зааж байв.

1991-ээс 2006/2007 хїртэл Хеленатай хамт CEF-ийн Тєв ба Зїїн Европийн хэсгийн зохицуулагчаар їйлчилж байв. Орос, Тєв Ази болон бусад 30 оронд онцгой арга замаар CEF-ийн їйлчлэлийг тєвлєрїїлж байлаа. Мєн Европ дахь хэсгийн Зєвлєлийн Гишїїн байсан.

2000 - 2006 он Бельгийн Хеверлий/Люївений Евангелийн Теологийн Факультетэд доктурантад сурсан.

2006 он Системчилсэн Теологиор докторын зэрэг хамгаалсан: 'Орчин цагийн Хєрвїїлэг Зїй ба Евангель Харуй Їйлдэл.'

2008 он 'Їгийг Тунхаглах нь!' буюу CEF, Библи Заах Олон Улсын Їйлчлэлийг эхлїїлсэн. 

Док. Czeslaw Bassara Англи, Герман, Орос, Польш болон Есперанто хэлээр ярьдаг. Тэрээр Библи заах їйлчлэлийн явцдаа бїх тивийн 60 гаруй оронд зочилж їзсэн.

Эцэст нь ах дїї нар аа,
Эзэний їг та нарын хувьд ямар байсан шиг,
тийнхїї тїргэн тарж, алдаршуулагдах болтугай
гэж бидний тєлєє залбир.
(2 Tес. 3:1)

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).