Is this site a blessing to you?Үр дүн

Outlines of Messages

Бурхан Абрахамын амьдралд

Эхлэл 12:8

Тахилын ширээнїїдийг барих нь 

Абрахамын амьдралаас бид тїїний Бурхантай харилцах маш дотно харилцааг ажигладаг. Абрахам тахилын ширээнїїдийг босгож, Эзэний Нэрийг дуудаж байсан. Яг їнэндээ Абрахам тахилын ширээнээс єєр зїйл барьж, босгож байсан гэсэн тэмдэглэл байхгїй. Жишээлбэл тїїнийг ордон барьж байсан гэж лав бичээгїй. Амьдралынхаа тєгсгєлд тэр эхнэр Сарадаа зориулж булш барьсан. Гэхдээ тэр хаа ч явсан тахилын ширээ босгож, їйлдэл бїрээ Бурхантай холбож байв. Абрахамын энэ бїх тахилын ширээг харвал бид тїїний намтарыг товчхонд нь дїгнэж болно. 
Абрахам Бурханд мєргєдєг байсан. Энэ бол тїїний хамгийн чухал ажил байв. Жишээлбэл тэр Тїїнийг дараах тохиолдлуудад алдаршуулж байв:

- Египетээс буцаж ирэхдээ (Эхлэл 13:2-4);

- Амлагдсан Нутгийн хэмжээг хараад  (Genesis 13:14-18);

- Эзэн тїїнд їзэгдэж нэрийг нь Абрам бус Абрахам болгоход (Genesis 17:3-5);

- Беершебад Абимелехтэй гэрээ байгуулахдаа (Эхлэл 21:33).

Тахилын ширээ босгох нь тийм ч амар ажил биш. Їїнийг хийхэд чулуу болоод шохой шаардагдана. Гэхдээ эдгээрээс хамгийн хэцїї нь Мориа уулан дээрх тахилын ширээ байлаа. Энэ тахилын ширээг босгоход тїїний нуруу нь хугараагїй байж болох ч зїрх сэтгэл нь урагдсан. Барьж буй тахилын ширээ нь єєрийнх нь хїїд зориулагдсан гэдгийг тэр мэдэж байсан. Бурханы нїдээр харвал Абрахам хїїгээ єргєчихсєн. Тэнд эр хонь байсан нь зїгээр нэг тохиолдол биш байв. Бурхан Хургаар хангажээ.

Дэлгэрэнгүй: Бурхан Абрахамын амьдралд

   

Бурханд гэр бїлээрээ їйлчлэх нь

Хїїхдїїд нь Эзэнийг дагадаггїй гэр бїлїїд єнєєдєр улам олширсоор байна. Бурхан гэр бїлїїдийг Єєртєє їйлчлїїлэхийг хїсдэг.

Бурханаас єгєгдсєн дїрэм

  • Эцэг (Eфес 5:23; 1 Тимот 3:4-5).

   Эцэг хїн гэр бїлээ дараах байдлаар удирдах ёстой:
  
Бурханы Їгийг зааж (чиглїїлэлт),
Гэр бїлтэйгээ залбирч,
Їлгэр дуурайл болон амьдарч,
Эхнэр, хїїхдїїдээ хайрлаж,
Хайр хийгээд шударга ёсыг харуулснаар,

Дэлгэрэнгүй: Бурханд гэр бїлээрээ їйлчлэх нь

   

Бурханд таалагдахын баяр хєєр

Лук 12:32

Матай, Петр, Иаков нарын адилаар Есїстэй хамт алхаж, ярилцахын жаргалыг Лук амсаагїй. Тэр эмч байсан бєгєєд Сайн Мэдээнд итгэж, Бурханыг дагахаар шийдсэнээр Бурханы Хїїгийн талаар бичих болсон. Тэр єєрєє харь хїн байсан тул Сайн Мэдээний тїїхийг ямар ч хїн сонсоод ойлгохуйц байдлаар бичсэн.

Есїс "Єчїїхэн сїрэг ээ, бїї ай" гэж яагаад хэлсэн бэ?

Мянга мянган хїн сонсож, идэж, эдгээгдэхийн тулд ирж байсан. Гэвч цєєн хїн Хаанчлалд орох байв. Тэр тэднийг "єчїїхэн сїрэг" гэж нэрлэсэн.

Бид болон бидний хїїхдїїд Бурханд таалагдаж байгаа юу?

Тїїний Хаанчлалын хїмїїс Тїїнд найддаг.
Бурханд бидний итгэл таалагддаг. Еврей 11:6 дээр: 'Итгэлгїйгээр таалагдана гэдэг боломжгїй юм' гэсэн бол Ром 8:8 дээр: 'Махан бие дотор байгсад Бурханд таашаагдаж чадахгїй' гэжээ. Бурханд таалагдахыг хїсдэг хїмїїс Христэд, Тїїний їзэсгэлэнт ариун байдалд найддаг. Бурханд таалагдахыг хїсэгчид Бурханыг болон Тїїний зєвт байдлыг юуны тїрїїнд хайдаг. Бурханд таалагдахыг хїсэгчид Тїїнд найдахад бэлэн байдаг.

Дэлгэрэнгүй: Бурханд таалагдахын баяр хєєр

   

Бурханы Їг надад ямар хамааралтай вэ?

Надаас сонссон эрїїл їгсийн жишээг Христ Есїст итгэх итгэл ба хайр дотор байлга. (2 Тимот 1:13).
 
1. Эрїїл їгсийн хэв маяг
2 Тимот 1:13 дээр дурдагдсан 'жишээ' гэдэг їг нь 'уран барилгачийн хэв маяг' гэсэн утгатай. Чуулганы эхэн їеэс эхлээд л эрїїл сургаалын хэв маяг гэж бий болсон. Энэ нь бїх сургаалыг шалгаж їзэх хэмжїїр байсан юм. Энэхїї агуулгын хэм хэмжээг алдагдуулахгїй байхыг Тимотод сануулсан. Хэрвээ алдагдуулбал єєрийнхєє эргэн тойрон дахь багш нарыг шалгах шалгуургїй болно гэсэн їг. 21-р зуунд амьдарч буй бид Элч Паулын 1-р зуунд зааж байсан сургаалаас бат зуурах хэрэгтэй. Чуулганы эхэн їед философи єргєн тарсан байсан. Энэ нь 'бид хуулийн дор байхгїй' гэсэн гол санаатай. Энэ санаа єнєєдєр ч байж л байгаа. Єнєєдєр бол хуулийн їе бус, нигїїлслийн їе гэж хэлдэг зарим хїн бий. Шинэ Гэрээ бол 'хайрын захидлуудын' цуглуулга болохоос хуулийн ном биш гэж хэлдэг. Зарим хїн єєрсдийнхєє нэрлэдгээр 'теологийн хэв маяг'-аа алдсан. 'Эрїїл їгсийн жишээ' гэдэг їг нь хуулийг харуулахгїй байна гэж її (1 Кор. 9:21; Гал. 6:2-ыг хар), бид аль талаар нь амьдрах ёстой вэ?

Дэлгэрэнгүй: Бурханы Їг надад ямар хамааралтай вэ?

   

Бурханыг тэргїїнд тавиагїй їедээ бидний гаргадаг самуурал

Иеремиа 2:1-37
 
Иеремиа номонд гурван єєр тїїх гардаг.

Эхний тїїх нь Иеремиа хэмээх нэгэн залуугийн тухай. Иеремиа бол маш хэцїї даалгаврыг биелїїлэхээр Бурханаар сонгогдсон нэгэн байв.

Хоёр дахь тїїх нь Бурханы сонгосон ард тїмэн Израйлийн тухай. Бурханлаг бус удирдлага болон шїтээн шїтэх явдлаар олон жил єнгєрсний эцэст Бурхан залхжээ. Вавилончуудад эзлэгдэх тухай муу мэдээг эш їзїїлэх їїргийг Тэр Иеремиад єгсєн.

Гурав дахь тїїх нь Бурханы тухай. Хїїхдїїд нь тэрслэл уруу эргэснийг харж буй, зїрх нь эмтэрсэн эцэг.

Бурханыг амьдралынхаа тэргїїнд тавихгїй бол бид маш хэцїї нєхцєл байдалд орох болно. Энэ нь Бурханыг тэргїїнд тавиагїй їедээ бидний гаргадаг самуурал юм.

Энэ бол Бурханы сонгосон ард тїмэн Израйльчуудад тохиолдсон зїйл. Тэд бусад їндэстнїїд болон тэдний хиймэл бурхадтай нийцэж эхэлсэн. Иудей итгэлээс гадуур хїмїїстэй тэд гэрлэж эхэлсэн. Тэдний зохицуулчихаж болно гэж бодож байсан юм нь єєрсдийг нь эзэмдсэн.

Нэгдїгээр сануулга - Бурханы хэм хэмжїїрээс єєр зїйлийг мєрдєж эхлэх цагт та сїйрэл уруу унах гулсамтгай замаар орсон гэсэн їг.

Израйлийн сїйрлийг Иеремиа товчхонд нь дїгнэн:

Єндєр толгод бїр хийгээд ногоон мод бїрийн доор чи янхан мэт хэвтэв. (Иеремиа 2:20б).

Дэлгэрэнгүй: Бурханыг тэргїїнд тавиагїй їедээ бидний гаргадаг самуурал

   

Хуудас 13-с 2

<< Эхлэх < Өмнөх 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дараахи > Төгсгөл >>

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).