Is this site a blessing to you?Үр дүн

Outlines of Messages

Ваарчны гэрт

Иеремиа 18:1-11

Бичээсийн тїїхэн утга

Ваарчинд тодорхой тєлєвлєгєє байсныг Иеремиа ажигласан.
Ваарчин янз бїрийн багажийн хамт єєрийн уран гараа ашиглан нэгэн шаварт тодорхой хэлбэр оруулсан. Ваар нь ваарчны бодсон зорилгын дагуу ашиглагдахаар бїтээгдсэн.

- Ваарчин шаврыг сонгосон болохоос шавар ваарчныг сонгоогїй.
- Ваарчин єєрт хэрэгтэй байсан шавраа сонгосон.
- Ваарчин хэлбэр оруулахын тулд хавчсан.

Агуу Ваарчинд бидний хїн нэг бїрд зориулсан тєлєвлєгєє бий (Иеремиа 1:18; 2:11).

- Бурхан бол Ваарчин, Израйль бол Тїїний шавар гэдгийг Иеремиа харсан.
- Израйльд зориулсан Бурханы тєлєвлєгєє байсан.
- Бурхан олон ивээлээр дамжуулан Израйльд хэлбэр оруулсан.
- Бурхан шїїлтийг їзїїлснээр Израйльд тодорхой хэлбэр оруулсан.

Дэлгэрэнгүй: Ваарчны гэрт

   

Орчин їеийн хїїхдїїдэд хїрэх нь

(Шастирын Дээд 12:32)

1. Хїїхдїїдийн маань амьдарч буй цаг їе биднийхээс юугаараа ялгаатай вэ?

'Бїх їзэл бодол єєр єєрсдийн єнцгєєс харсан дїгнэлт' гэж єнєє їеийнхэн їздэг. Энэ нь тодорхой хэмжээнд бол їнэн. Бид ихэнхдээ юмыг єєрийнхєє єнцгєєс л харах гээд байдаг. Орчин цагийн анализ ухаан хийгээд єнгєрсєн їеийн шинжлэх ухааны нотолгоонуудаас болоод єнєє їеийнхэн эргэлзэнгїй болсон.

2. Їзэл бодлын гурван тєрєл:

2.1 Теосэнтризм
2.2 Модернизм
2.3 Постмодернизм

Дэлгэрэнгүй: Орчин їеийн хїїхдїїдэд хїрэх нь

   

Сэтгэлээр унах їед бидэнд Бурханы урамшуулал хэрэгтэй

Еврей 10:23-35 - Бурханы хїмїїст бїгдэнд нь урамшуулал хэрэгтэй!

1. Исаакт урамшуулал хэрэгтэй байсан: 'Би чамайг єлсгєлєнгийн газарт ерєєнє!

Эзэн Исаакт їзэгдэж, "Чи Египет уруу бїї яв! Миний зааж єгєх тэр газарт суу. Энэ газар амьдран суу. Би чамтай хамт байж, чамайг ерєєн, энэ бїх газрыг чамд болон чиний їр хїїхдїїдэд єгнє. Би чиний эцэг Абрахамд тангарагласнаа биелїїлнэ" гэв. (Эхлэл 26:2-3).

(Эхлэл 26:12-13).

Нутаг нь єлсгєлєнд нэрвэгдэх їед Бурхан тїїнийг Египет уруу явуулалгїйгээр байгаа газраа їлд гэж тушаасан. Бурхан Исаакыг энэ нутагт нь ерєєнє гэж амласан байв. Бурхан Исаакыг ерєєсєн учир тэрээр ургац хураахдаа зуу дахин их ургац хураажээ. Исаак улам агуу болж, маш баян болтлоо хєгжин дэвжсэн.

Яг їїний адилаар Бурхан биднийг зовлонтой, дутагдалтай, шархалсан їеїдэд маань ивээх боломжтой. Хїнд хэцїї, дарамттай нєхцєл байдлаас бид амархан зайлсхийх сорилтод орж магадгїй.

Бидний дутагдалтай, дарамттай байгаа газар маань Бурхан биднийг ерєєж Єєрийн агуу хїч чадлаа харуулахаа амласан.

Дэлгэрэнгүй: Сэтгэлээр унах їед бидэнд Бурханы урамшуулал хэрэгтэй

   

Талархалын ивээл

1. Талархал бол сїнслэг амьдралын илрэл

Лук 17:11-18
Бусад ес нь хаачив?

2.   Талархал нь Бурханд алдрыг єргєдєг

Їйлс 3:7-11
Талархалтай байснаараа бид бусдыг урамшуулдаг.

Дэлгэрэнгүй: Талархалын ивээл

   

Тэд бїхнээ орхиод Тїїнийг дагасан

Лук 5:1-11

Эхний зорилго
Бурхан таныг сургахад бэлэн байна!

Тїїнийг Геннесаретын нуурын дэргэд зогсож байхад Тїїнийг олон тїмэн тойрон бїчиж, Бурханы їгийг сонсож байлаа. (Лук 5:1).

Нэгдїгээр хичээл
Хэрвээ би сонсоход бэлэн бол Бурхан намайг сургахад бэлэн!

Хоёр дахь зорилго
Бурхан танд Єєрийнхєє хїчийг харуулахад бэлэн байна!

Тэгээд Тэр нуурын хєвєєнд хоёр завь байхыг харав. Харин загасчид нь завинаасаа буугаад тороо угааж байлаа. Есїс завинуудын нэгэн дээр буюу Симоны завин дээр гараад, газраас жаахан холдуулахыг тїїнээс гуйв. Тэгээд Есїс суугаад завин дээрээс олон тїмэнд сургаалаа зааж эхлэв. Тэр айлдаж дуусаад, Симонд "Усны гїн уруу нь очоод тороо хаяад барь" гэхэд Симон "Эзэн, бид шєнєжингєє зїдрэн загасчлаад юу ч барьсангїй. Гэвч Та хэлж байгаа тул тороо хаяад їзье" гэв. Тэд тороо хаятал маш их хэмжээний загас баригдаж, тор нь урагдаж эхлэв. Тэд нєгєє завин дээрх бусад нєхєддєє ирж туслахыг дохиод, тэд ирж хоёр завийг дїїргэхэд тэд живж эхлэв. (Лук 5:2-7).

Дэлгэрэнгүй: Тэд бїхнээ орхиод Тїїнийг дагасан

   

Хуудас 13-с 3

<< Эхлэх < Өмнөх 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дараахи > Төгсгөл >>

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).