Je táto stránka pre vás požehnaním?Výsledky

Radosť z Božej spokojnosti so mnou

Lukáš 12, 32

Lukáš nemal to potešenie kráčať a hovoriť s Pánom Ježišom tak ako Matúš, Peter alebo Jakub. Bol lekárom, ktorý počul evanjelium a rozhodol sa poslúchnuť Boha a zaznamenať to, čo sa dozvedel o Božom Synovi z ústneho podania. Bol pohanom a písal príbeh evanjelia spôsobom, ktorému mohol porozumieť aj ten, kto nebol Židom.

Prečo Ježiš povedal: „Neboj sa, malé stádočko!“


Tisíce prišli, aby Ho počúvali, aby boli nasýtení a uzdravení. Iba niektorí z nich vošli do Jeho kráľovstva. Pomenoval ich “malým stádočkom”.

Teší sa Boh z nás a z našich detí?


Tí, ktorí patria do Jeho kráľovstva Mu dôverujú.
Boh sa teší z našej viery. V Židom 11, 6 čítame: „Bez viery však nie je možné ľúbiť sa Bohu.“; Rímskym 8, 8: „Tí teda, čo sú v tele, nemôžu sa ľúbiť Bohu.“ Tí, ktorých túžbou je páčiť sa Bohu, majú nádej v Kristovi a tešia sa z Jeho svätosti. Tí, ktorých túžbou je páčiť sa Bohu, hľadajú najprv Jeho kráľovstvo a spravodlivosť. Tí, ktorých túžbou je páčiť sa Bohu, sú ochotní Mu dôverovať.


Tí, ktorí patria do Jeho kráľovstva, Ho oslavujú.
Dávid vyhlásil v Žalme 69, 31-32: „Ja piesňou budem chváliť meno Hospodinovo a velebiť Ho budem chválospevom. Hospodinovi je to milšie ako býk, ako rohatý junec s raticami.” Inými slovami, tí, ktorí sa páčia Bohu, sú tí, ktorí sú ochotní Ho chváliť. Prichádzajú do Otcovho domu s piesňou. Sú ochotní spievať Bohu chvály. Naša ochota chváliť Boha piesňou a dať Ho na prvé miesto, Ho viac teší ako formálne zaužívané rituály.

Ježiš spieval Bohu oslavnú pieseň pred tým, ako išiel na kríž. Písmo hovorí: „Potom zaspievali pieseň a vyšli na vrch Olivový.“ (Matúš 26, 30) Biblia 25-krát pripomína Božiemu ľudu, že má spievať pieseň pre Pána. Boh sa teší z chvály tých, ktorých túžbou je páčiť sa Mu.

Tí, ktorí patria do Jeho kráľovstva, o Ňom kážu.
Keď je našou túžbou páčiť sa Bohu, potrebujeme kázať Krista. Nemôžeme kázať evanjelium a hovoriť ľuďom len to, čo chcú počuť (1. Korintským 1, 21; Galatským 1, 10).

Našou túžbou by malo byť zopakovať Kristove slová: „…ja vždy to činím, čo je milé Jemu.“ (Ján 8, 29, Rímskym 15, 3) Je to nesmierny dar vedieť, že sme pre Neho vzácni a že sa teší, keď nám môže dať Božie kráľovstvo.

Božie kráľovstvo nespočíva v reči, ale v moci (1. Korintským 4, 20).
 
1. Moc jeho starostlivosti: Chlieb náš každodenný daj nám dnes (Matúš 6, 11), živá voda (Ján 4, 14), odpočinutie a pokoj (Matúš 11, 28).
2. Moc jeho ochrany: Boh posiela anjelov, aby nás chránili (Žalm 91, 11-13).
3. Moc jeho sľubu: Boh dáva svoje Slovo (Žalm 107, 20).

James N. Spurgeon wrote:

'A job is at your choice; a ministry is at Christ's call. In a job you expect to receive; in a ministry you expect to give. In a job you give something to get something; in a ministry you return something that has already been given to you. A job depends on your abilities; a ministry depends on your availability to God. A job done well brings you praise; a ministry done well brings honour to Christ.'

This ministry is to bring honour to our Lord and Saviour Jesus Christ!

You can copy and use material of this site provided that you mention our ministry to the Father and you do not alter the content. You are also invited to tell your listeners or readers where you have got this material: www.proword.eu, which is Proclaiming the Word! (CEF International Bible Teaching Ministry).