Is this site a blessing to you?Results

www.proword.eu

James N. Spurgeon akahandiika ati:

“Omurimo guri aha kucwamu kwawe; obuheereza buri aha kwetwa Kristo, Omu murimo n’oba noomanya ngu nooyakiira; omu buheereza noogarura ekyo ekibaire kyakuhairwe, Omurimo nigurugiirira aha kubaasa kwawe; obuheereza niburugiirira aha kubaho kwawe ahari Ruhanga. Omurimo ogukozirwe gye nigukuhimbisisa; Obuheereza obukozirwe gye nibureetera Kristo ekitiinisa.”

Obuheereza obu n’obw’okureetera Mukama waitu kandi omujuni Yesu Kristo ekitiinisa!