Fitahiana ho anao ve ity tranonkala ity?Results

Outlines of Messages

Andriamanitra ao amin’ny fiainan’I Abrahama

Genesisy 12, 8

Fanorenana alitara

Rehefa mijery ny fiainan’I Abrahama isika dia mahita ny finamanana akaikin’izy sy Andriamanitra. Nanorina alitara Abrahama dia niantso ny anaran’ny Andriamanitra. Noho izany dia ny hany azontsika lazaina dia hoe: nanorina alitara izy. Tsy mahita isika fa hoe nanorina lapa be izy ohatra. Tamin’ny faran’ny fiainany dia nanamboatra fasana ho an’I Sarah izy. Fa tamin’izay rehetra nalehany dia nanorina alitara izy, ary nifandray foana tamin’Andriamanitra tamin’ny fiainany rehetra. Taorian’ireo aliltara naoriny dia afaka manao drafitry ny fiainany isika.
Niankohoka tamin’I Andriamanitra Abrahama. Izany no tena zavatra tiany sy mameno ny fotoanany. Ohatra: miankohoka amin’Andriamanitra izy rehefa:
  • niverina avy tany Egypta izy Genesisy 13, 2-4);
  • Nahita ny halehiben’ny tany Kanana izy Genesisy 13, 14-18);
  • Nilaza taminy ny Tompo ary nanova ny anarany Abrama ho Abrahama ( Genesisy 17, 3-5);
  • Nanao fanekena tamin’I Abieleka tao Beri-Sheba izy ( Genesisy 21, 33).

Ny fanorenana alitara dia tsy asa mora. Tsy maintsy mila vato sy feta. Fa ny fanorenana alitara tena sarotra dia ny fiakarany tany amin’ny tendromobohitra Moria. Ity fanorenana alitara ity dia tsy nampaharary ny lamosiny fa ny fony mihitsy. Fantany fa ity alitara ity dia naorina ho an’ny zanany. Teo imason’ny Tompo Abrahama dia nanolotra ny zanany ho fanatitra. Ny zanakondry tsy tongatonga ho azy teo fa ny Tompo no nanomana izany.

Read more: Andriamanitra ao amin’ny fiainan’I Abrahama

   

Eo an-tongotry ny Tompo Jesosy

1.    FAMELAN-KELOKA – Lioka 7,38

Na dia nanasa Azy hiara-hihinana aminy tao an-tranony aza ilay Fariseo dia tsy nipetraka teo an-tongony, fa tiany ny hipetraka miaraka Aminy teo ambony latabatra. Fa ilay vehivavy kosa tsy nanasa Azy handroso tao an-tranony (angamba tsy nanana trano izy), fa kosa nahafantatra ny tena olany izy: dia ny “ota”. Fantany fa tena mila famelan-keloka izy. Nentiny teo an-tongotr’I Jesosy izany fahotany izany.
NY TOMPO JESOSY DIA ANDRIAMANITRA IZAY MAMELA HELOKA

2.    FAMPIANARANA MARINA – Lioka 10.39

Fantatr’I Maria fa mila fampianarana izy. Nefa I Marta no nampiantrano an’I Jesosy tao an-tranony tao Betany, fa I Maria kosa no nipetraka teo an-tongony  mba hianatra ny teniny. Ny fianarana dia mila fifantohana tanteraka. Noho izany dia marina izany raha tsy I Maria no nanasa Azy handroso tao an-tranony, fa nalainy ny toerana mba hipetraka eo an-tongotr’I Jesosy izay tena hitany fa tena anjara tsara. Lioka 10.42
NY TOMO JESOSY DIA ANDRIAMANITRA IZAY FAHAMARINANA, SY MAHALALA ARY TIA ANTSIKA

Read more: Eo an-tongotry ny Tompo Jesosy

   

Fa nahoana isika no mila mamita iraka amin’ny ankizy?

Ny apostoly Paoly ao amin’ny Rom 1, 16 dia manambara fa “ny Filazantsara dia herin’Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino”. Ny baiko farany napetraky ny Tompo dia ny hoe:”Mitoria ny filazantsara amin’ny olombelona rehetra” (Marka 16, 15).

1.    Ny antony voalohany sady manandanja fa maninona isika no mamita iraka amin’ny ankizy dia tena ilaina, itoeran’ny baikon’ny Tompo mahery indrindra. Ny kristiana dia tsy afaka ny hiala na hiodina io baiko io. Tian’ny Tompo ny ankizy hanantona Azy (marka 10, 14; Mat 18, 14) Ny Fitoriana Filazantsara araka ny Baiboly dia maniraka antsika hitory amin’ny olombelona rehetra ao anatin’izany ny ankizy.

2.    Ny ankizy dia manana filàna ara-panahy. Raha tsy manana ny Tompo izy ireo dia maty ara-panahy. Manana olana amin’ny fahotana izy ireo ary mila mandray ary mametraka ny fitokisany tanteraka amin’ny Tompo. Jesosy.

3.    Ny ankizy dia afaka mamaly ny Filazantsara amin’ny alalan’ny finoana farany izay tsotra ananany. Ny Pat Verbal, mpanoratra sy mpanofana eo amin’ny asa fanompoana amin’ny ankizy eo anivon’ny International Network of Children’s Ministry, dia manambara fa ny 75-85% ‘ny kristiana amin’izao fotoana izao dia nanolotena ho an’ny Tompo talohan’ny faha 1( taonany.

Read more: Fa nahoana isika no mila mamita iraka amin’ny ankizy?

   

Fanasana avy amin’ny Apostoly Paoly

Mba hampahery antsika hiaina araka ny toe-panahy araka an’Andrimanitra dia manasa antsika ny Apostoly Paoly (araka ny Efasiana 5) hipetraka amin’ireto toerana itreto.

1.    Tempoly (Efesiana 5, 1-7)

Ao amin’ny Tempoly I Paoly no mampatsiahy antsika ny sorona nataon’ny Tompo Jesosy ho antsika. Ny fahotana dia ratsy ary maharikoriko ny Tompo (Isaia 3, 24).

Raha mandeha araka ny fitiavana isika, ny fiainantsika dia ho fanatitra velona ( Romana 12, 1-2; Filipiana 2, 17)., hankasitrahan’ny Tompo. (Jaona 12, 1-8).

2.    Saha ( Efesiana 5, 8-14)

Araka izany ny Apostoly Paoly dia nandeha teo amin’ny saha mba hampiseho antsika vokatra ary nampatsiahy antsika fa ny mandeha amin’ny mazava dia mamokatra vokatra ara-panahy.(Galatiana 5, 22-23).

Raha mandeha eo amin’ny mazava isika , dia tsy hiaraka amin’ny maizina mihitsy. (2 Kor 6, 14-18).

Read more: Fanasana avy amin’ny Apostoly Paoly

   

FITAHIANA AVY AMIN’NY FANKASITRAHANA

1.    Ny fankasitrahana dia fampisehoana ny fiainana ara-panahy

Lioka 17, 11-18
Manahoana kosa ny ahy?

2.    Ny fankasitrahana dia mitondra voninahitra ho an’Andriamanitra

Asa 3, 7-11
Mampahery ny hafa isika amin’ny alalan’ny fahaizana mankasitraka

Read more: FITAHIANA AVY AMIN’NY FANKASITRAHANA

   

Page 1 of 13

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Hoy I James N Spurgeon:
“Ny asa rehetra dia azonao isafidianana; ny asa fanompoana dia avy amin’ny antson’ny Tompo. Amin’ny asa ianao dia handray, fa amin’ny asa fanompoana ianao dia hanome. Amin’ny asa ianao manome zavatra iray mba hahazo iray hafa, eo amin’ny asa fanompoana dia mamerina zavatra iray izay nomena anao ianao. Ny asa dia miankina amin’ny fahaizanao: ny asa fanompoana kosa dia miankina amin’ny fotoana hahafahanao manompo ny Tompo. Ny asa vita tsara dia hahazoanao sitraka, fa ny asa fanompoana kosa dia mitondra voninahitra ho an’ I Kristy.”

Ity asa fanompoana ity dia atao mba hitondra voninahitra ho an’ny KristyTompo sy Mpamonjy antsika.

Ianao dia afaka manao kopia ary mampiasa ny fiitaovana rehetra amin’ity tranonkala ity nefa ataonao ho an’ny Ray izany ary tsy azonao ovaina izay ao anatiny. Asaina koa ianao mba hilaza ireo mpihaino sy mpamakinao rehefa azonao ity fitaovana ity. www.proword.eu, Proclaiming the Word (Fampianarana Baiboly Eran-tany eo anivon’ny CEF)